iPhone - Giới thiệu về Lịch

background image

Giới thiệu về Lịch

Lịch giúp bạn dễ dàng theo đúng lịch trình. Bạn co thể xem lịch cá nhân hoặc một số lịch cùng
một thời điểm. Bạn co thể xem các sự kiện của mình theo ngày, theo tháng hoặc trong một
danh sách. Bạn co thể tìm tiêu đề, người được mời, địa điểm và ghi chú của sự kiện. Nếu bạn
nhập ngày sinh cho các liên hệ, bạn co thể xem những ngày sinh đo trong Lịch.

Bạn cũng co thể tạo, sửa hoặc hủy các sự kiện trên iPhone, và đồng bộ hoa chúng trở lại máy
tính. Bạn co thể đăng ký lịch Google, Yahoo! hoặc iCal. Nếu bạn co một tài khoản Microsoft
Exchange hoặc iCloud thì co thể nhận và trả lời các lời mời họp.