iPhone - หน้าข้อมูลช่วยเหลือ iPhone

background image

หน้าข้อมูลช่วยเหลือ iPhone

ข้อมูลความช่วยเหลืออย่างครบถ้วนพร้อมใช้งานออนไลน์ที่

www.apple.com/th/support/iphone คุณยังสามารถใช้ Express Lane

สำหรับความช่วยเหลือแบบส่วนตัว (อาจไม่มีบริการในทุกประเทศ) ไปที่ expresslane.apple.com