iPhone - เวียดนาม

background image

เวียดนาม

แตะตัวอักษรค้างไว้ เพื่อดูรายการวรรณยุกต์ที่มี แล้วเลื่อนนิ้วเพื่อเลือกวรรณยุกต์ที่คุณต้องการ

152

ภาคผนวก A

คีย์บอร์ดนานาชาติ

background image

คุณยังสามารถป้อนลำดับคีย์ต่อไปนี้เพื่อป้อนตัวอักษรพร้อมกับเครื่องหมายวรรณยุกต์

aa—â (ตัวอักษรเอตัวเล็กเติมด้วยเซอร์คัมเฟลกซ์)

Â

aw—

Â

ă

(ตัวอักษรเอตัวเล็กเติมด้วยแครอน)

as—á (ตัวอักษรเอตัวเล็กเติมด้วยอะคิวต์)

Â

af—à (ตัวอักษรเอตัวเล็กเติมด้วยเกรฟ)

Â

ar—

Â

(ตัวอักษรเอเติมด้วยเครื่องหมายคำถาม)

ax—ã (ตัวอักษรเอตัวเล็กเติมด้วยเครื่องหมายเน้นเสียงขึ้นสูง)

Â

aj—

Â

(ตัวอักษรเอตัวเล็กเติมด้วยเครื่องหมายเสียงลงต่ำ)

dd—

Â

đ

(ตัวอักษรดีตัวเล็กเติมด้วยเส้นขีดยาว)

ee—ê (ตัวอักษรอีตัวเล็กเติมด้วยเซอร์คัมเฟลกซ์)

Â

oo—ô (ตัวอักษรโอตัวเล็กเติมด้วยเซอร์คัมเฟลกซ์)

Â

ow—

Â

ơ

(ตัวอักษรโอตัวเล็กเติมด้วยฮุก)

w—

Â

ư

(ตัวอักษรยูตัวเล็กเติมด้วยฮุก)

153

ภาคผนวก A

คีย์บอร์ดนานาชาติ