iPhone - ญี่ปุ่น

background image

การป้อนตัวอักษรญี่ปุ่นแบบคะนะ

ใช้คีย์แพ็ดคะนะในการเลือกบางพยางค์ กรณีตัวเลือกพยางค์เพิ่มเติม ให้แตะคีย์ลูกศรและเลือกพยางค์

หรือคำอื่นจากหน้าต่างนั้น

การป้อนตัวอักษรญี่ปุ่นแบบโรมะจิ

ใช้คีย์บอร์ดโรมะจิเพื่อป้อนพยางค์ต่างๆ ตัวเลือกอื่นๆ จะปรากฏอยู่ตามด้านบนของคีย์บอร์ด

แตะตัวเลือกนั้นเพื่อเป็นการป้อน กรณีตัวเลือกพยางค์เพิ่มเติม ให้แตะคีย์ลูกศรและเลือกพยางค์หรือคำ

อื่นจากหน้าต่างนั้น

การป้อนเฟสมาร์คหรืออีโมติคอน

ใช้คีย์บอร์ดภาษาญี่ปุ่นแบบคะนะ แล้วแตะคีย์ “^_^”
ใช้คีย์บอร์ดภาษาญี่ปุ่นแบบโรมะจิ (คีย์บอร์ดภาษาญี่ปุ่นแบบ QWERTY) แล้วแตะคีย์หมายเลข

จากนั้นแตะคีย์ “^_^”
ใช้คีย์บอร์ดภาษาจีน (ตัวย่อหรือโบราณ) พินยิน หรือ จู้ยิน (โบราณ) แล้วแตะคีย์บอร์ดจู้ยิน

จากนั้นแตะคีย์ “^_^”