iPhone - เพลย์ลีสต์

background image

ชุดรวมเพลงอื่นๆ ในการผสมการเล่นเพลง ให้แตะ
การสร้างเพลย์ลีสต์ Genius: การดูเพลย์ลีสต์ จากนั้นแตะเพลย์ลีสต์ Genius

และเลือกเพลงในรายการ
ในการสร้างเพลย์ลีสต์ Genius จากหน้าจอเล่นเพลงให้แตะเพื่อแสดงแผงควบคุม จากนั้นแตะ

บันทึกเพลย์ลีสต์ Genius

ในเพลย์ลีสต์ ให้แตะบันทึก เพลย์ลีสต์นั้นๆ จะถูกบันทึกลงใน เพลย์ลีสต์

โดยมีหัวเรื่องของเพลงที่คุณเลือก

รีเฟรชเพลย์ลีสต์ Genius

ในเพลย์ลีสต์ ให้แตะรีเฟรช

สร้างเพลย์ลีสต์ Genius

โดยการใช้เพลงใหม่ๆ

แตะเพลย์ลีสต์ แล้วแตะใหม่ และเลือกเพลง

ลบเพลย์ลีสต์ Genius ที่บันทึกแล้ว

แตะเพลย์ลีสต์ Genius นั้นแล้วแตะลบ

รายการ Genius ที่สร้างบน iPhone จะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์เมื่อคุณเชื่อมข้อมูลกับ iTunes
หมายเหตุ: ทันทีที่เพลย์ลีสต์ Genius เชื่อมข้อมูลกลับไปที่ iTunes คุณจะไม่สามารถลบเพลย์ลีสต์

ออกจาก iPhone ได้โดยตรง คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อแก้ไขชื่อเพลย์ลีสต์ หยุดเชื่อมข้อมูล

หรือลบเพลย์ลีสต์

เพลย์ลีสต์

คุณสามารถสร้างและแก้ไขรายการของคุณบน iPhone หรือแก้ไขรายการที่ถูกเชื่อมข้อมูลมาจาก

iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

63

บทที่ 8

เพลง

background image

สร้างเพลย์ลีสต์: ดูที่เพลย์ลีสต์ จากนั้นแตะ “เพิ่มในเพลย์ลีสต์” ใกล้กับด้านบนของรายการ ป้อนชื่อ

แล้วแตะ เพื่อเลือกเพลงหรือวิดีโอที่คุณต้องการ จากนั้นแตะเสร็จ
ขณะที่คุณสร้างเพลย์ลีสต์และเชื่อมข้อมูล iPhone ไปยังคอมพิวเตอร์ เพลย์ลีสต์จะเชื่อมข้อมูลไปยัง

คลัง iTunes
แก้ไขเพลย์ลีสต์: ดูเพลย์ลีสต์และเลือกเพลย์ลีสต์เพื่อแก้ไข แตะแก้ไข

Â

การเพิ่มเพลงอื่นๆ : แตะ

Â

การลบเพลง: แตะ การลบเพลงออกจากเพลย์ลีสต์จะไม่ลบเพลงนั้นออกจาก iPhone

Â

การย้ายเพลงไปในที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าในรายการ: ลาก

การแก้ไขของคุณจะถูกคัดลอกไปยังเพลย์ลีสต์ในคลัง iTunes และจะเชื่อมต่อข้อมูล iPhone

กับคอมพิวเตอร์ในครั้งถัดไป

ลบเพลย์ลีสต์:

ในเพลย์ลีสต์ แตะเพลย์ลีสต์ที่คุณต้องการจะลบ จากนั้นแตะลบ

ล้างเพลย์ลีสต์

ในเพลย์ลีสต์ แตะเพลย์ลีสต์ที่คุณต้องการจะล้าง จากนั้นแตะล้าง

ลบเพลงจาก iPhone

ในเพลง ปัดเพื่อเลือกเพลง จากนั้นแตะลบ
เพลงที่ถูกลบจาก iPhone จะไม่ถูกลบในคลัง iTunes บนเครื่อง Mac หรือ PC