iPhone - ลิงก์

background image

ตามลิงก์บนหน้าเว็บ: แตะลิงก์

ดูที่อยู่ปลายทางของลิงก์

แตะลิงก์ค้างไว้

ข้อมูลที่ควรถูกป้องกัน ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล เนื่องจากบางครั้งอาจปรากฏเป็นลิงก์

ในหน้าเว็บ แตะค้างที่ลิงก์เพื่อแสดงตัวเลือกที่สามารถเลือกได้

โปรดดู “ใช้ลิงก์และข้อมูลที่พบ” ที่หน้า 52

รายการการอ่าน