iPhone - บัญชีเมลและการตั้งค่า

background image

บัญชีเมลและการตั้งค่า

บัญชีผู้ใช้

สำหรับ Mail และบัญชีเมล ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน คุณสามารถกำหนดค่าต่างๆ :

Microsoft Exchange

Â

iCloud

Â

MobileMe

Â

Google

Â

Yahoo!

Â

AOL

Â

Microsoft Hotmail

Â

ระบบเมลประเภท POP และประเภท IMAP อื่นๆ

Â

53

บทที่ 6

Mail

background image

ค่าติดตั้งเฉพาะที่แสดงอยู่จะขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีผู้ใช้ที่คุณกำลังจะติดตั้ง ผู้ให้บริการหรือผู้ดูแล

ระบบสามารถให้ข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องป้อนเข้าได้
เปลี่ยนค่าติดตั้งของบัญชีผู้ใช้: ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน

เลือกบัญชีจากนั้นกำหนดการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ
การเปลี่ยนแปลงค่าติดตั้งต่างๆ ให้กับบัญชีบน iPhone จะไม่เชื่อมข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ดังนั้นคุณสามารถกำหนดบัญชีของคุณให้ทำงานกับ iPhone โดยไม่กระทบกับค่าที่ติดตั้งกับบัญชีบน

เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

หยุดพักใช้บัญชี

ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน เลือกบัญชี แล้วปิดบริการของบัญชี

(เช่น Mail ปฏิทิน หรือโน้ต)
หากปิดบริการของบัญชี iPhone จะไม่แสดงหรือเชื่อมข้อมูลกับบัญชีนั้น

นอกจากว่าคุณจะเปิดกลับมาใช้อีกครั้ง นี่จะเป็นวิธีที่ดีสำหรับหยุดพักการรับ

อีเมลขณะอยู่ในช่วงพักร้อน เป็นต้น

ร่างข้อความ ข้อความที่ส่ง

และข้อความที่ลบใน iPhone

ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แตะที่บัญชี แล้วแตะเพิ่มเติม

เลือกที่ตั้งสำหรับกล่องร่างเมล กล่องส่งเมล หรือกล่องลบเมล

กำหนดระยะเวลาการลบข้อความ

ถาวรออกจาก Mail

ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แตะที่บัญชี แล้วแตะเพิ่มเติม แตะลบ

จากนั้นเลือกช่วงเวลา: ไม่เคย หรือ หลังจาก 1 วัน 1 อาทิตย์ หรือ 1 เดือน

การปรับค่าติดตั้งของเมลเซิฟเวอร์

ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แล้วแตะที่บัญชี โปรดถามผู้ดูแลระบบ

เครือข่ายหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าติดตั้งท

่ถูกต้อง

การปรับค่าติดตั้ง SSL และพาสเวิร์ด ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แตะที่บัญชี แล้วแตะเพิ่มเติม

โปรดถามผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าติดตั้งที่

ถูกต้อง

เปิดหรือปิด จัดเก็บข้อความ

ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน เลือกบัญชีของคุณ และเปิด/ปิดจัดเก็บข้อความ

โปรดดู “การจัดการอีเมล” ที่หน้า 53

ลบบัญชี

ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน เลือกบัญชี จากนั้นเลื่อนลงมา และแตะลบบัญชี
อีเมลทั้งหมด ชื่อผู้ติดต่อ ปฏิทิน และที่คั่นหน้าเว็บ ข้อมูลเหล่านี้ซึ่งเชื่อมกับบัญชี

ผู้ใช้นี้จะลบออกจาก iPhone

ส่งข้อความที่ลงชื่อและเข้ารหัสไว้แล้ว ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แตะที่บัญชี แล้วแตะเพิ่มเติม เปิด S/MIME

จากนั้นเลือกใบรับรองสำหรับลงชื่อและเข้ารหัสข้อความส่งออก
ในการติดตั้งใบรับรองซึ่งต้องได้รับการกำหนดโปรไฟล์จากผู้ดูแลระบบของคุณ

สำหรับการดาวน์โหลดใบรับรองจากผู้เผยแพร่เว็บไซต์ที่ใช้ Safari

หรือได้รับมาจาก Mail

กำหนดค่าติดตั้งให้กับ Push

ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > เรียกข้อมูลใหม่ Push

จะส่งข้อมูลใหม่เมื่อ iPhone ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi คุณอาจต้องการปิด Push

ในการชะลอการส่งอีเมลและข้อมูลอื่นๆ เพื่อการถนอมอายุการใช้งานของ

แบตเตอรี่ เมื่อปิด Push ใช้ค่าติดตั้งเรียกข้อมูลใหม่เพื่อกำหนดว่าควรจะขอ

เรียกดูข้อมูลบ่อยเพียงใด อย่าทำการเรียกข้อมูลบ่อยๆ มากเกินไปเพื่ออายุ

การใช้งานที่ยาวนานของแบตเตอรี่

กำหนดตัวเลือกอื่นๆ สำหรับ Mail

สำหรับค่าติดตั้งที่ยืนยันให้กับทุกๆ บัญชี ให้ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน

การตั้งค่า Mail

การตั้งค่า Mail นอกเหนือที่โน้ตไว้ จะมีผลกับบัญชีของคุณทั้งหมดบน iPhone
กำหนดตัวเลือกสำหรับ Mail: ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน
สำหรับการเปลี่ยนเสียงเล่นเมื่อเมลถูกส่งหรือรับเข้า ไปที่ตั้งค่า > เสียง

54

บทที่ 6

Mail

background image

เรียกข้อม

ลใหม่

ค่าติดตั้งน

ี้

ให้คุณเลือกเปิดหรือปิด Push สำหรับ iCloud, Microsoft Exchange, Yahoo!

และบัญชีประเภท Push อื่นๆ บน iPhone บัญชี Push จะส่งข้อมูลใหม่ไปที่ iPhone

เมื่อข้อมูลใหม่ปรากฏบนเซิฟเวอร์ (อาจมีการล่าช้า) และได้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

คุณอาจต้องการปิด Push ในการชะลอการส่งอีเมลและข้อมูลอื่นๆ เพื่อการถนอมอายุการใช้งานของ

แบตเตอรี่
หากปิดใช้ Push และสำหรับบัญชีที่ไม่รองรับ Push คุณยังสามารถเรียกข้อมูลใหม่ได้ หมายถึง

iPhone สามารถตรวจสอบข้อมูลกับเซิฟเวอร์เพื่อดูถ้ามีข้อมูลใหม่ๆ ที่สามารถใช้ได้ ใช้ค่าติดตั้งเรียก

ข้อมูลใหม่เพื่อกำหนดว่าควรจะขอเรียกดูข้อมูลบ่อยเพียงใด อย่าทำการเรียกข้อมูลบ่อยๆ มากเกินไป

เพื่ออายุการใช้งานที่ยั่งยืนของแบตเตอรี่ การตั้งค่า Push ให้ปิด (หรือการตั้งค่าเรียกข้อมูลใหม่ให้

เป็นแบบตามคำสั่งบนหน้าจอเรียกข้อมูลใหม่) จะเป็นการทับค่าติดตั้งของแต่ละบัญชี
กำหนดค่าติดตั้งให้กับ Push: ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > เรียกข้อมูลใหม่

55

บทที่ 6

Mail

background image

Safari

7

Safari จะช่วยพาคุณท่องไปในเว็บ สร้างที่คั่นหน้าเว็บบน iPhone แล้วเชื่อมข้อมูลกับคอมพิวเตอร์

ของคุณ เพิ่มคลิปเว็บไปที่หน้าจอโฮมเพื่อเข้าใช้หน้าเว็บชื่นชอบต่างๆ ของคุณอย่างรวดเร็ว การพิมพ์

หน้าเว็บ, ไฟล์ PDF และเอกสารอื่นๆ ใช้การอ่านรายการเพื่อสะสมเว็บไซต์สำหรับการอ่านครั้งต่อไป

การดูหน้าเว็บ

5GNZCa6[ALG5 N7$$T6M5

ZASbI58 N5Z:SbIZ70G5 NZCa6

G?SIZ70G5 N]G=

[1LFI# ?Mc#3QbCM12T

G?SI$Q6Z:SbI>N>Z NG?SIII

]F 3QbI>U ZCa6}URL)

Z:Pb=3Qb Mb5G5 NZ:Pb=?N>N?I N5

Z:Pb=^I I53QbG5 N$I\J=G?SI[6 #75G?SI:P=:G5 N

[1L[26F2N5LZ:SbIZASbI5Rc50 N565I> N#?C0Z?aC

0U3Qb Mb5G5 NI# T/G?SI?N>N?N?I N5

ดูหน้าเว็บ: แตะในช่องที่อยู่ (ในส่วนของแถบชื่อเรื่อง) ไปที่คีย์บอร์ดเพื่อระบุ ระบุที่อยู่เว็บ

จากนั้นแตะไป
หากไม่เห็นช่องที่อยู่เว็บ ให้แตะแถบสถานะเพื่อให้เลื่อนขึ้นไปอย่างรวดเร็ว
คุณสามารถดูหน้าเว็บในแนวตั้งหรือแนวนอนได้

ลบข้อความในช่องที่อยู่เว็บ

แตะ

เลื่อนหน้าเว็บ

เลื่อนขึ้น ลง หรือไปด้านข้าง

เลื่อนภายในกรอบของหน้าเว็บ

เลื่อนด้วยสองนิ้วภายในกรอบ

เปิดหน้าใหม่:

แตะ จากนั้นแตะหน้าใหม่ คุณสามารถเปิดเว็บได้มากถึง 8

หน้าพร้อมกันในแต่ละครั้ง ตัวเลขด้านใน จะบ่งบอกถึงจำนวนของหน้าเว็บ