iPhone - การใช้โทรศัพท์

background image

การใช้โทรศัพท์

โทรออก

การโทรออกบน iPhone ทำได้ง่ายเพียงแตะไปที่ชื่อหรือหมายเลขในรายชื่อ การใช้ Siri เพื่อพูด

“call bob” (iPhone 4S) แตะรายการที่ชื่นชอบ หรือแตะรายการโทรล่าสุดเพื่อโทรกลับ

ปุ่มที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอโทรศัพท์ ให้คุณสามารถเข้าใช้งานรายการ ชื่นชอบ ล่าสุด รายชื่อ

และคีย์แพ็ดในการโทรออกด้วยตนเอง

คำเตือน:

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับขี่ โปรดดู คู่มือข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ ที่

support.apple.com/th_TH/manuals/iphone

$O5C53Qb^= ^0 ?M6FN>

\3?II?N>&SbI3Qb&Sb5&I60 C>N?[1LZ:Q># ?Mc#Z0Q>C

0U?N>N?\3?Z N[AL\3?II ?Mc#A NFT0Z:SbI\3?AM6

G?SI0U I=UAZ:Pb=Z1P=

\3?IIF #IQZ=A

G?SIF # I CN=^7GN 5]5?N>N??N>&SbII# T/

\3?II0 C>1MCZI#

0U?N>N?I# I CN=

CI>'Z=AI# T/

$O5C5I# I CN=CI>'Z=A3Qb>M#^= ^0 ;#

การโทรกลับหมายเลขที่ไม่ได้รับ

ปฏิบัติตามหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

Â

โทรศัพท์: แตะล่าสุด แล้วแตะที่ชื่อ หรือหมายเลข

Â

หน้าจอล็อก: ปัดไอคอนที่แสดงในการเตือนไปทางขวา

Â

แสดงศูนย์การแจ้ง: แตะสายที่ไม่ได้รับ

การหมุนหมายเลขด้วยตนเอง

คุณสามารถใช้คีย์แพ็ดเพื่อหมุนเลขโทรศัพท์ด้วยตนเอง
หมุนหมายเลข: แตะที่คีย์แพ็ด ใส่หมายเลขที่ต้องการ แล้วแตะโทร

วางหมายเลขที่คีย์แพ็ด

แตะหน้าจอเหนือคีย์บอร์ด แล้วแตะวาง

การใส่พักสั้นๆ (2 วินาที)

สัมผัสคีย์ “*” จนกระทั่งเครื่องหมายคอมม่าปรากฏ

ใส่พักนาน (การหยุดการโทรจนกว่า

คุณจะแตะปุ่มโทรออก)

สัมผัสคีย์ “#” จนกระทั่งเครื่องหมายอัฒภาคปรากฏ

โทรออกหมายเลขล่าสุด

แตะคีย์แพ็ด แตะโทรออก แล้วแตะโทรอีกครั้ง

40

background image

การโทรออกด้วยเสียง

คุณสามารถใช้ Siri (iPhone 4S) หรือการสั่งการด้วยเสียงเพื่อโทรหาใครในราย

ชื่อคนรู้จัก หรือโทรออกโดยระบุหมายเลข โปรดดู บทที่ 4 “Siri” ที่หน้า 37 และ

“การสั่งการด้วยเสียง” ที่หน้า 28
การโทรออกโดยใช้เสียง: เปิดใช้ Siri หรือการสั่งการด้วยเสียง พูด "call" หรือ "dial"

แล้วพูดชื่อหรือหมายเลข
Siri: ถ้าหน้าจอปิดอยู่ กดปุ่มเปิด/ปิด หรือปุ่มโฮม ถือ iPhone ใกล้กับหูของคุณ
การสั่งการด้วยเสียงหรือ Siri: กดปุ่มโฮมค้างไว้ จนกระทั่งได้ยินเสียงโทน

คุณยังสามารถกดปุ่มกลางบนหูฟังของ iPhone
ตัวอย่าง:

Call John Appleseed

Â

Call John Appleseed at home

Â

Call John Appleseed, mobile

Â

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม พูดชื่อเต็มของคนที่คุณต้องการโทรหา หากจะโทรหมายเลขออกด้วยเสียง

ให้พูดตัวเลขชัดๆ โดดๆ เช่น พูด “four one five, five five five, one two one two”
หมายเหตุ: กรณีหมายเลข “800” ในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถพูด “eight hundred”

การรับสาย

หากคุณได้รับสายเข้า ให้แตะรับสาย หาก iPhone ล็อกอยู่ ลากแถบเลื่อน

คุณยังสามารถกดปุ่มกลางบนหูฟัง iPhone ของคุณ

ปิดเสียงเรียกเข้า

กดปุ่ม เปิด/ปิด หรือปุ่มความดัง คุณยังคงสามารถตอบรับสายได้หลังจากที่ปิด

เสียงเรียกเข้าแล้วจนกว่าจะมีการโอนไปที่วอยซ์เมล

ปฏิเสธสายและโอนสายไปที่วอยซ์เมล

โดยตรง

ปฏิบัติตามหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

Â

กดปุ่มปิด/เปิด สองครั้งไวๆ

Â

กดปุ่มกลางบนหูฟังของ iPhone ค้างไว้ประมาณสองวินาที

จะมีเสียงบี๊บดังขึ้น 2 ครั้งเพื่อยืนยันว่าคุณปฏิเสธสาย

Â

แตะปฏิเสธ (หาก iPhone เปิดอยู่เมื่อมีสายเข้า)

ป้องกันสายเรียกเข้า เพื่อรักษาการใช้

สัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi

ในการตั้งค่า ให้เปิดโหมดเครื่องบิน แล้วแตะ Wi-Fi เพื่อเปิด

หาก iPhone ปิดอยู่หรืออยู่ในโหมดเครื่องบิน สายเรียกเข้าจะโอนไปสู่วอยซ์เมลโดยตรง

41

บทที่ 5

โทรศัพท์

background image

ในขณะใช้สาย

เมื่อคุณกำลังใช้สายอยู่ หน้าจอจะแสดงตัวเลือกการรับสายต่างๆ

Z#Q>6ZFQ>#]5FN>

iPhone 4G?SI]G= C N0 N#Z:SbI:MFN>

\3?0 C>G=N>ZA

G?SI]F G=N>ZA

]& AO\:#I#\3?DM:3

G?SIIT7?/6AU3U4

0U I=UAZ:Pb=Z1P=

I#?N>&SbI

iPhone 4G?SI]G= C N

]& N?\3?8 N5FaceTime

iPhone 3GS}7T=:MFN>~

N?:MFN>

Z:Pb=FN>\3?II]G=

ตัวเลือกการโทรอาจแตกต่างกันออกไปตามรุ่นของ iPhone ที่คุณใช้

ใช้แอปฯ อื่นๆ ระหว่างการใช้สาย

กดปุ่มโฮม จากนั้นแตะไอคอนแอปฯ ในการกลับไปที่สายโทรศัพท์

ให้แตะแถบสีเขียวที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

วางสาย

แตะวางสาย หรือกดปุ่มกลางบนหูฟังiPhone ของคุณ

การโทรออก/รับสายที่สอง

ระหว่างการใช้สาย คุณสามารถโทรออกหรือรับสายอีกสายได้ หากคุณรับสายที่สอง iPhone

จะบี้ปและแสดงข้อมูลของผู้โทร และรายการตัวเลือกต่างๆ
หมายเหตุ: การโทรออกและรับสายที่สองอาจเป็นบริการเสริมในบางภาคพื้น ติดต่อผู้ให้บริการมือถือ

ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ตอบสนองต่อสายที่สอง:

Â

ในการปฏิเสธสายและส่งสายไปที่วอยซ์เมล: แตะเพิกเฉย

Â

ในการพักสายแรกและรับสายใหม่: แตะพักสาย + รับสาย

Â

ในวางสายแรกและรับสายใหม่: เมื่อใช้เครือข่าย GSM แตะวางสาย + รับสาย กรณีเครือข่าย

CDMA ให้แตะวางสาย และขณะที่สายที่สองดังขึ้นอีกครั้งก็ให้แตะรับสาย

หรือไม่ก็ให้ลากแถบเลื่อนหากโทรศัพท์ล็อกอยู่

หากคุณอยู่ระหว่างการใช้ FaceTime คุณสามารถเลือกที่จะหยุด และรับสายโทรศัพท์ใหม่

หรือปฏิเสธ

โทรออกสายที่สอง

แตะเพิ่มสาย สายแรกจะถูกพักไว้

สลับสาย

แตะสลับสาย สายที่กำลังใช้อยู่จะถูกให้พักไว้
กรณี CDMA คุณจะไม่สามารถสลับระหว่างสายหากสายที่สองเป็นสายที่โทรออก

แต่คุณสามารถรวมสายเข้าด้วยกันได้ หากคุณวางสายของสายที่สองหรือสาย

แรก สายโทรทั้งคู่ก็จะถูกตัดไปพร้อมกัน

รวมสาย

แตะรวมสาย
กรณี CDMA คุณจะไม่สามารถรวมสายได้หากสายที่สองเป็นสายโทรเข้า

42

บทที่ 5

โทรศัพท์

background image

การทำสายประชุม

กรณี GSM คุณสามารถทำสายประชุมเพื่อพูดคุยกันได้มากถึงห้าคนในเวลาเดียวกันซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้

บริการมือถือของคุณ
หมายเหตุ: การทำสายประชุมอาจเป็นบริการเสริมในบางพื้นที่ ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณสำหรับ

ข้อมูลเพิ่มเติม
ทำสายประชุม:

1

การโทรออก

2

แตะเพิ่มสาย แล้วโทรออก สายแรกจะถูกพักไว้

3

แตะรวมสาย สายโทรศัพท์ทั้งหมดจะรวมเข้าเป็นหนึ่ง และทุกคนที่อยู่บนสายจะได้ยินเสียงของกันและกัน

4

ทำขั้นที่ 2 และ 3 ซ้ำเพื่อรวมสายเพิ่ม

การตัดสายหนึ่งสาย

แตะสายประชุม และแตะ ถัดจากโทร แล้วแตะวางสาย

การใช้สายส่วนตัว

แตะสายประชุม แล้วแตะส่วนตัวที่อยู่ด้านข้างของสายนั้น

แตะรวมสายเพื่อทำการประชุมสายต่อไป

การเพิ่มสายเรียกเข้า

แตะพักสาย + รับสาย แล้วแตะรวมสาย

หากบริการมือถือของคุณทำสายประชุมได้ iPhone จะมีสายที่สองพร้อมใช้เสมอเพิ่มเติมจากสายประชุม
หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้ FaceTime ในการประชุมสายได้

ใช้อุปกรณ์บลูทูธในการโทรออก

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายผ่านอุปกรณ์บลูทูธที่ทำงานกับ iPhone

โปรดดู “การจัดคู่อุปกรณ์บลูทูธกับ iPhone” ที่หน้า 33
กรณีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์บลูทูธ โปรดดูเอกสารที่มากับอุปกรณ์
การส่งผ่านการใช้อุปกรณ์บลูทูธ:

รับสายโดยแตะที่หน้าจอ iPhone

Â

ระหว่างใช้โทรศัพท์ แตะเสียงและเลือก iPhone หรือลำโพงของ iPhone

Â

คุณสามารถปิดบลูทูธในตั้งค่า > ทั่วไป > บลูทูธ

Â

ปิดอุปกรณ์บลูทูธ หรือออกนอกระยะ คุณต้องอยู่ภายในระยะ 30 ฟุตของอุปกรณ์บลูทูธหากต้องการ

Â

ให้ต่อกับ iPhone

การโทรออกฉุกเฉิน

หาก iPhone ถูกล็อกด้วยรหัส คุณยังสามารถโทรออกฉุกเฉินได้
โทรออกฉุกเฉินขณะที่ iPhone ล็อกอยู่: ที่หน้าจอใส่รหัสผ่าน แตะโทรออกฉุกเฉิน แล้วใส่หมายเลข

โทรออกฉุกเฉินและแตะปุ่มสีเขียว
ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลสถานที่ (หากมี) จะถูกส่งไปยังหน่วยบริการฉุกเฉินหากกด 911
กรณี CDMA ขณะที่สายโทรออกฉุกเฉินจบลง iPhone จะเข้าสู่ โหมดโทรออกฉุกเฉิน เพื่อรอรับ

สายโทรกลับจากหน่วยบริการฉุกเฉิน ในขณะที่อยู่ในโหมดนี้ การส่งถ่ายข้อมูลและข้อความต่างๆ

จะถูกกั้นไว้
ออกจากโหมดโทรฉุกเฉิน (CDMA): ปฏิบัติตามหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

แตะปุ่มกลับไป

Â

กดปุ่มเปิด/ปิด หรือปุ่มโฮม

Â

ใช้คีย์แพ็ดเพื่อหมุนหมายเลขอื่นที่ไม่ใช่หมายเลขฉุกเฉิน

Â

โหมดบริการฉุกเฉินจะจบลงอย่างอัตโนมัติภายในสองหรือสามนาทีขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

43

บทที่ 5

โทรศัพท์

background image

ข้อสำคัญ:

คุณไม่ควรพึ่งอุปกรณ์ไร้สายสำหรับการสื่อสารที่จำเป็น เช่น

การโทรออกฉุกเฉินทางการแพทย์ การใช้ iPhone เพื่อเรียกบริการฉุกเฉินอาจจะไม่มีในทุกภาคพื้น

หรือทุกเงื่อนไขการทำงาน หมายเลขฉุกเฉินและบริการเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ และบางครั้งการโทรออก

ฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากเครือข่ายไม่พร้อมให้บริการหรือการรบกวนจากสภาพแวดล้อม

เครือข่ายผู้ให้บริการมือถือบางรายอาจไม่ยอมรับการโทรออกฉุกเฉินจาก iPhone ถ้า iPhone

ยังไม่เปิดใช้งานหรือ iPhone ไม่รองรับกับ หรือถูกตั้งค่าให้ใช้เครือข่ายผู้ให้บริการมือถือเฉพาะ

หรือ (เมื่อเหมาะสม) หาก iPhone ไม่มีซิมหรือหากซิมถูกล็อกด้วย PIN หากคุณใช้ FaceTime อยู่

คุณต้องหยุดสายนั้นก่อน ก่อนที่จะโทรออกหมายเลขฉุกเฉินต่างๆ

FaceTime

การโทรแบบ FaceTime (iPhone 4 หรือใหม่กว่า) ให้คุณเห็นภาพพร้อมทั้งได้ยินเสียงของ

คู่สนทนา คุณสามารถโทรผ่านจอภาพกับคนที่ใช้อุปกรณ์ Mac หรือ iOS ที่รองรับ FaceTime

ไม่ต้องทำการติดตั้งใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าคุณต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi กับอินเทอร์เน็ต FaceTime

ใช้กล้องด้านหน้าเพื่อให้คนที่คุณโทรหาเห็นหน้าของคุณ แต่คุณก็สามารถสลับไปที่กล้องหลักเพื่อ