iPhone - การใช้พจนานุกรม

background image

การใช้พจนานุกรม

เมื่อ Siri เปิดอยุ่ คุณยังสามารถใช้ข้อความของพจนานุกรมได้

โปรดดู “การใช้พจนานุกรม” ที่หน้า 24

39

บทที่ 4

Siri

background image

โทรศัพท์

5