iPhone - Voiceover

background image

Voiceover

Â

ใช้การออกเสียง

Â

Siri

Â

การซูม

Â

อักษรขนาดใหญ่

Â

ตัวอักษรขาวบนพื้นหลังดำ

Â

เลือกการพูด

Â

การพูดข้อความอัตโนมัติ

Â

เสียงโมโน

Â

โหมดเครื่องช่วยฟัง (iPhone 4 ระบบ GSM)

Â

การสั่นแบบกำหนดเอง

Â

แฟลช LED สำหรับเตือน

Â

AssistiveTouch

Â

การรองรับแป้นตัวอักษรเบรลล์

Â

เล่นเนื้อหาคำบรรยาย

Â

คุณสมบัติสำหรับผู้พิการเหล่านี้ของ VoiceOver สามารถทำงานได้กับแอปฯ บน iPhone รวมถึงแอปฯ

อื่นที่คุณดาวน์โหลดจาก App Store VoiceOver ทำงานกับทุกแอปฯ ทั้งหมดที่ติดตั้งมากับ iPhone

และแอปฯ อื่นๆ อีกมากมาย
กรณีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้พิการของ iPhone ไปที่

www.apple.com/asia/accessibility
คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติผู้พิการแต่ละคุณสมบัติได้ในค่าติดตั้งผู้พิการของ iPhone

คุณยังสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติผู้พิการบางอย่างใน iTunes หากคุณต่อ iPhone เข้ากับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ของคุณ
เปิดใช้คุณสมบัติผู้พิการบน iPhone: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ
เปิดใช้คุณสมบัติผู้พิการบน iTunes: ต่อ iPhone ไปยังคอมพิวเตอร์และเลือก iPhone

ในรายการอุปกรณ์ของ iTunes คลิก Summary จากนั้นคลิก Configure Universal Access

ที่ด้านล่างของหน้าจอ Summary
อักษรขนาดใหญ่สามารถเปิดหรือปิดได้โดยใช้ค่าติดตั้งของ iPhone

โปรดดู “อักษรขนาดใหญ่” ที่หน้า 136

Voiceover

VoiceOver จะออกเสียงดังอธิบายว่าอะไรบ้างปรากฏบนหน้าจอ เพื่อว่าคุณจะสามารถใช้ iPhone

ได้โดยไม่ต้องมอง

125

background image

VoiceOver จะบอกคุณเกี่ยวกับรายการแต่ละชิ้นบนหน้าจอขณะที่คุณเลือกรายการนั้น

หากคุณเลือกรายการ กรอบสีดำ (เคอร์เซอร์ของ VoiceOver) จะล้อมรอบรายการนั้นและ

VoiceOver พูดชื่อหรืออธิบายรายการนั้นๆ
แตะหน้าจอหรือลากนิ้วของคุณเพื่อฟังรายการอื่นๆ บนหน้าจอ หากคุณเลือกข้อความ VoiceOver

จะอ่านออกเสียงข้อความนั้น หากคุณเปิดใช้คำพูดอธิบาย VoiceOver อาจบอกคุณเกี่ยวกับชื่อของ

รายการและให้คำแนะนำ ตัวอย่างเช่น “แตะสองครั้งเพื่อเปิด” ในการโต้ตอบกับรายการเหล่านั้นบน

หน้าจอ เช่น ปุ่มและลิงก์ เป็นต้น ให้ใช้ลักษณะท่าทางที่อธิบายไว้ใน

“เรียนรู้ท่าทาง VoiceOver” ที่หน้า 128
หากคุณไปหน้าจอใหม่ VoiceOver จะส่งเสียง และ เลือกและออกเสียงรายการแรกบนหน้าจอให้

อย่างอัตโนมัติ (โดยปรกติจะเป็นรายการที่มุมบนซ้าย) VoiceOver ยังให้คุณทราบหากหน้าจอ

เปลี่ยนเป็นแนวนอนหรือแนวตั้ง หรือหากหน้าจอล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอ
หมายเหตุ: VoiceOver ออกเสียงเป็นภาษาที่กำหนดไว้ในค่าติดตั้งนานาชาติ ซึ่งค่าติดตั้งนี้อาจจะ

ขึ้นอยู่กับค่าติดตั้งรูปแบบภูมิภาค VoiceOver มีให้เลือกใช้ในหลายภาษาแต่ไม่ใช่ทุกภาษา

การติดตั้ง VoiceOver

ข้อสำคัญ:

VoiceOver จะเปลี่ยนลักษณะการทำงานของ iPhone ทันทีที่คุณเปิดใช้ VoiceOver

คุณต้องใช้ลักษณะการทำงานของ VoiceOver เพื่อใช้ iPhone หรือแม้กระทั่งวิธีปิดให้ใช้

VoiceOver อีกครั้ง จึงจะสามารถใช้งานตามปรกติได้
หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้ VoiceOver และการซูมเต็มหน้าจอพร้อมๆ กัน
เปิดหรือปิด VoiceOver ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver คุณยังสามารถตั้งกดปุ่มโฮม

สามครั้งให้เป็นการเปิดหรือปิด VoiceOver โปรดดู “กดปุ่มโฮมสามครั้ง” ที่หน้า 135

เปิดหรือปิดพูดคำอธิบาย

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver หากคุณเปิดใช้คำพูดอธิบาย

VoiceOver อาจบอกคุณเกี่ยวกับการกระทำของรายการหรือให้คำแนะนำ

ตัวอย่างเช่น “แตะสองครั้งเพื่อเปิด” คุณยังสามารถเพิ่มคำอธิบายไปยัง

โรเตอร์แล้วปัดขึ้นหรือลงเพื่อปรับ โปรดดู “การใช้การควบคุมโรเตอร์ของ

VoiceOver” ที่หน้า 129

ตั้งความเร็วการพูดของ VoiceOver ในตั้งค่า เลือกทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver และลากแถบความเร็วการพูด

คุณยังสามารถเพิ่มความเร็วการพูดไปยังโรเตอร์แล้วปัดขึ้นหรือลงเพื่อปรับ

โปรดดู “การใช้การควบคุมโรเตอร์ของ VoiceOver” ที่หน้า 129

เปลี่ยนการออกเสียงพูดขณะพิมพ์

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > ออกเสียงพูดขณะพิมพ์

ใช้การออกเสียงสะกด

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > ใช้การออกเสียงสะกด

ข้อความจะถูกอ่านทีล่ะตัวอักษร VoiceOver จะออกเสียงตัวอักษรก่อน

แล้วจึงจะออกเสียงของคำนั้นตามมา เช่น “f” และจากนั้นจะออกเสียงว่า

“foxtrot”

การเปลี่ยนระดับเสียง

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > ใช้การเปลี่ยนระดับเสียง

VoiceOver จะออกเสียงสูง เมื่อใส่ตัวอักษร และออกเสียงต่ำ

เมื่อลบตัวอักษร VoiceOver จะออกเสียงสูง เมื่อพูดสิ่งของแรกในกลุ่ม

(เช่นหัวข้อในรายการหรือตาราง) และออกเสียงต่ำ เมื่อพูดสิ่งสุดท้ายในกลุ่ม

ตั้งค่าตัวเลือกโรเตอร์

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > โรเตอร์

แตะเลือกหรือไม่เลือกตัวเลือก หรือลาก ขึ้นไปยังตำแหน่งของรายการ

เปลี่ยนการออกเสียงของ VoiceOver ตั้งโรเตอร์สำหรับภาษาแล้วปัดขึ้นหรือลง

ตำแหน่งโรเตอร์ภาษาจะปรากฏหากเลือกการออกเสียงมากกว่าหนึ่ง

เลือกการออกเสียงที่มีให้ใช้ใน

โรเตอร์ภาษา

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > โรเตอร์ภาษา หากต้องการเปลี่ยน

ตำแหน่งของภาษาหนึ่งในรายการ ให้ลาก ขึ้นหรือลง

126

บทที่ 31

ผู้พิการ

background image

เปลี่ยนภาษาสำหรับ iPhone

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > ภาษา บางภาษาอาจมีผลกระทบโดย

การตั้งค่าภูมิภาคท้องถิ่นใน ตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > รูปแบบภูมิภาค

ข้ามรูปภาพขณะกำลังนำทาง

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > นำทางกับรูปภาพ

คุณสามารถเลือกเพื่อที่จะข้ามรูปภาพทั้งหมดหรือเฉพาะไม่มีคำอธิบาย

พูดการแจ้งหากคุณปลดล็อก iPhone ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > พูดการแจ้ง

หากพูดการแจ้งปิด iPhone จะพูดเฉพาะเวลาเมื่อปลดล็อก

การใช้ VoiceOver

เลือกรายการต่างๆ บนหน้าจอ: ลากนี้วของคุณผ่านบนหน้าจอ VoiceOver จะระบุรายการแต่ละชิ้น

ขณะที่คุณแตะรายการนั้น คุณสามารถเลื่อนจากทั้งรายการนั้นไปยังรายการถัดไปอย่างอัตโนมัติโดย

ปัดซ้ายหรือขวาด้วยหนึ่งนิ้ว รายการที่ถูกเลือกจากซ้ายไปขวา และบนลงล่าง

ปัดขวาเพื่อไปยังรายการถัดไป หรือปัดซ้ายเพื่อกลับไปรายการก่อนหน้า

เปิดใช้การนำทางในแนวตั้ง

เพิ่มการนำทางในแนวตั้งให้กับโรเตอร์ ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกไว้จากนั้นให้ปัดขึ้น

หรือลงเพื่อเลื่อนรายการขึ้นบนหรือลงล่าง

โปรดดู “การใช้การควบคุมโรเตอร์ของ VoiceOver” ที่หน้า 129

เลือกรายการแรกหรือท้ายสุด

บนหน้าจอ

ปัดขึ้นหรือลงด้วยสี่นิ้ว

ปลดล็อก iPhone

เลือกปุ่มปลดล็อก แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

เลือกรายการตามชื่อ

แตะบริเวณใด ๆ บนหน้าจอด้วยสองนิ้วสามครั้งเพื่อเปิดเลือกรายการ

จากนั้นให้พิมพ์ชื่อในช่องค้นหา หรือปัดขวาหรือซ้ายไปเพื่อย้ายผ่านรายการ

ตามลำดับตัวอักษร หรือแตะดัชนีตารางที่อยู่ด้านขวาของรายการและปัดขึ้น

หรือลงเพื่อย้ายอย่างรวดเร็วผ่านรายการเหล่านั้น

เปลี่ยนชื่อของรายการหน้าจอ

เพื่อให้ง่ายในการค้นหา

แตะค้างด้วยสองนิ้วทุกที่บนหน้าจอ

พูดข้อความรายการที่เลือกไว้: ปัดลงหรือขึ้นด้วยนิ้วเดียวเพื่ออ่านคำหรือตัวอักษร

ถัดไปหรือก่อนหน้านี้ (การหมุนการควบคุมโรเตอร์เพื่อเลือกตัวอักษรหรือคำต่าง ๆ

คุณสามารถรวมการสะกดการออกเสียง โปรดดู “การติดตั้ง VoiceOver” ที่หน้า 126

หยุดพูดรายการ

แตะหนึ่งครั้งด้วยสองนิ้ว แตะอีกครั้งด้วยสองนิ้วเพื่อให้กลับมาพูดต่อ

หากคุณเลือกรายการอื่น การพูดจะกลับมาทำงานต่อ

เปลี่ยนความดังการพูด

ใช้ปุ่มความดังบน iPhone หรือเพิ่มความดังให้กับโรเตอร์และการปัดขึ้นและลง

เพื่อปรับ โปรดดู “การใช้การควบคุมโรเตอร์ของ VoiceOver” ที่หน้า 129

พักเสียงของ VoiceOver

แตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว แตะด้วยสามนิ้วสองครั้งอีกครั้งเพื่อเปิดเสียงพูดกลับ

มา ในการปิดเฉพาะเสียงของ VoiceOver ให้ใช้ปุ่มเปิด/ปิดเสียงด้านข้าง

เพื่อปิดเสียง หากคีย์บอร์ดภายนอกต่ออยู่ คุณยังสามารถกดแป้น Control

บนคีย์บอร์ดเพื่อปิดเสียงหรือยกเลิกการปิดเสียงของ VoiceOver ได้

ใช้เสียงแบบคอมแพ็ก

iOS 5 มาพร้อมกับการใช้เสียงอ่านใหม่นั้นได้ถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติไป

ยัง iPhone หากคุณอยากใช้เสียงต้นฉบับ ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ >

VoiceOver > ใช้เสียงแบบคอมแพ็ก

พูดทั้งหน้าจอจากด้านบนสุด

ปัดขึ้นด้วยสองนิ้ว

พูดจากรายการปัจจุบันจนถึงด้านล่าง

สุดของหน้าจอ

ปัดลงด้วยสองนิ้ว

พูดข้อมูลสถานะของ iPhone

แตะบนสุดของหน้าจอเพื่อได้ยินข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับเวลา สถานะแบตเตอรี่

ความแรงสัญญาณของ Wi-Fi และอื่น ๆ

“แตะ” รายการที่เลือกไว้หาก VoiceOver เปิดใช้อยู่: แตะบริเวณใดๆ บนหน้าจอสองครั้ง

127

บทที่ 31

ผู้พิการ

background image

“แตะสองคร้ั้ง” รายการที่เลือกไว้หาก

VoiceOver เปิดใช้อยู่

แตะบริเวณใดๆ บนหน้าจอสามครั้ง

ปรับแถบเลื่อน

การปัดขึ้นหรือลงด้วยหนึ่งนิ้วเพื่อเพิ่มหรือลดค่าติดตั้ง VoiceOver

จะพูดค่าติดตั้งขณะที่คุณปรับค่าต่างๆ

เลื่อนรายการหรือบริเวณของหน้าจอ

ปัดขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้ว ปัดลงเพื่อเลื่อนหน้าลงของรายการหรือหน้าจอ

หรือปัดขึ้นเพื่อเลื่อนหน้าขึ้น ในระหว่างปัดหน้าของรายการ VoiceOver

จะพูดช่วงของรายการที่แสดง (ต้วอย่างเช่น "แสดงแถวที่ 5 ถึง 10”) คุณยัง

สามารถเลื่อนรายการต่อเนื่องแทนที่การปัดหน้า แตะสองครั้งค้างไว้ หากคุณ

ได้ยินลำดับเสียงจำนวนหนึ่งดังขึ้น คุณสามารถเลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลงตาม

รายการ การเลื่อนผ่านอย่างต่อเนื่องจะหยุดลงหากคุณยกนิ้วของคุณขึ้น

ใช้ดัชนีรายการ

รายการบางรายการจำนวนหนึ่งจะมีดัชนีเรียงตามตัวอักษรอยู่ด้านขวา

ไม่สามารถเลือกดัชนีโดยปัดระหว่างรายการ คุณต้องแตะดัชนีเพื่อเลือกดัชนี

โดยตรง ขณะที่ดัชนีได้เลือกไว้ ให้ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนดัชนี

คุณยังสามารถแตะสองครั้ง แล้วเลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลง

ลบรายการ

บางรายการ อาทิเช่น รายชื่อชื่นชอบในโทรศัพท์ โรเตอร์และโรเตอร์ภาษาใน

ตั้งค่าผู้พิการสามารถจัดลำดับใหม่ได้ เลือก เลือก บนด้านขวาของรายการ

แตะสองครั้งค้างไว้กระทั่งได้ยินเสียงจากนั้นค่อยลากขึ้นหรือลง VoiceOver

พูดรายการที่คุณย้ายขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับทิศทางที่กำลังลาก

จัดเรียงหน้าจอโฮมใหม่

เลือกไอคอนที่คุณต้องการเลื่อนบนหน้าจอโฮม แตะสองครั้งค้างไว้

และลากไอคอนนั้น VoiceOver จะพูดตำแหน่งของแถวและคอลัมน์ขณะที่่คุณ

ลากไอคอนนั้น ปล่อยไอคอนหากอยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการ คุณสามารถลาก

ไอคอนอื่นเพิ่มเติมได้ ลากรายการไปทางขอบซ้ายหรือขวาของหน้าจอเพื่อเลื่อน

ไปหน้าอื่นของหน้าจอโฮม หากคุณเสร็จสิ้น ให้กดปุ่มโฮม

เปิดหรือปิดม่านหน้าจอ

แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว ขณะที่ม่านหน้าจอเปิดอยู่

หน้าจออาจดูเหมือนว่าปิดแต่เนื้อหายังคงสามารถแสดงได้บนหน้าจอ

ปลดล็อก iPhone

เลือกสวิตช์ปลดล็อก แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

เรียนรู้ท่าทาง VoiceOver

หาก VoiceOver เปิดอยู่ ท่าทางหน้าจอสัมผัสมาตรฐานให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไป ลักษณะท่าทาง

เพิ่มเติมเหล่านี้ให้คุณเลื่อนไปตามหน้าจอ และบังคับรายการแต่ละชิ้นที่คุณเลือก ท่าทาง VoiceOver

ประกอบด้วยท่าทางสองและสามนิ้วเพื่อแตะหรือปัด กรณีเพื่อให้ได้ผลอย่างดีที่สุดขณะใช้งานพร้อมกัน

หลายๆ นิ้ว ให้ผ่อนคลายนิ้วของคุณและปล่อยให้นิ้วแตะหน้าจอพร้อมระยะห่างระหว่างนิ้ว
คุณสามารถใช้ท่าทางมาตรฐานหาก VoiceOver เปิดอยู่โดยแตะนิ้วสองครั้งค้างไว้บนหน้าจอ

เสียงดังเรียงลำดับลักษณะหนึ่งจะบอกให้รู้ว่าให้ใช้ลักษณะท่าทางปรกติ ลักษณะท่าทางปรกติจะคงไว้

ให้ใช้อยู่จนกระทั่งคุณปล่อยนิ้วของคุณ แล้วท่าทางของ VoiceOver จะกลับมาทำงานต่อ
คุณสามารถใช้เทคนิคที่แตกต่างกันเพื่อใช้งานท่าทาง VoiceOver ยกตัวอย่างเช่น

คุณสามารถแตะสองนิ้วโดยใช้ทั้งสองนิ้วจากมือข้างเดียวกัน หรือนิ้วเดียวจากมือแต่ละข้าง

คุณยังสามารถใช้นิ้วโป้งของคุณ หลายๆ คนเห็นถึงประโยชน์ของการใช้งาน “แตะแยก”

แทนที่จะทำการเลือกรายการ โดยแตะสองครั้ง คุณสามารถแตะรายการนั้นค้างไว้ด้วยนิ้วหนึ่ง

และแตะหน้าจอด้วยอีกนิ้วหนึ่ง ทดลองเทคนิคต่างๆ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมกับคุณที่สุด
หากลักษณะท่าทางที่คุณทำไม่ทำงาน ลองทำท่าทางเหล่านั้นให้เร็วขึ้น โดยเฉพาะกับท่าทางแตะสอง

ครั้งและการปัด ในการปัด ลองปัดหน้าจอด้วยนิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว หาก VoiceOver เปิดอยู่

ปุ่มฝึกท่าทางจะปรากฏให้โอกาสคุณฝึกท่าทาง VoiceOver ก่อนใช้งานจริง
ฝึกท่าทาง: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver จากนั้นแตะฝึกท่าทาง หากคุณฝึกหัดเสร็จ

ให้แตะเสร็จ
หากคุณไม่เห็นปุ่มฝึกท่าทาง VoiceOver ให้แน่ใจว่า VoiceOver เปิดอยู่
สรุปรายการท่าทางของ VoiceOver หลักมีดังนี้:

128

บทที่ 31

ผู้พิการ

background image

การบังคับและการอ่าน

Â

แตะ: พูดรายการ

Â

ปัดขวาหรือซ้าย: เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี้

Â

ปัดขึ้นหรือลง: ขึ้นอยู่กับตั้งค่าควบคุมโรเตอร์

โปรดดู “การใช้การควบคุมโรเตอร์ของ VoiceOver” ที่หน้า 129

Â

แตะสองนิ้ว: หยุดพูดรายการปัจจุบันนั้น

Â

ปัดขึ้นสองนิ้ว: อ่านทั้งหมดจากด้านบนสุดของหน้าจอ

Â

ปัดลงสองนิ้ว: อ่านทั้งหมดจากตำแหน่งปัจจุบัน

Â

“ถู” สองนิ้ว: ย้ายสองนิ้วกลับไปกลับมาสามครั้งอย่างรวดเร็ว (แบบตัว “z”) เพื่อยกเลิกคำเตือน

หรือกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้

Â

แตะสองนิ้วสามครั้ง: เปิดใช้ปุ่มเลือกรายการ

Â

ปัดขึ้นหรือลงสามนิ้ว: เลื่อนหนึ่งหน้าในครั้งเดียว

Â

ปัดขวาหรือซ้ายสามนิ้ว: ไปหน้าต่อไปหรือก่อนหน้า (เช่น หน้าจอโฮม หุ้น หรือ Safari)

Â

แตะสามนิ้ว: พูดข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ตำแหน่งภายในรายการ หรือข้อความที่เลือกไว้

Â

แตะสี่นิ้วที่บนสุดของหน้าจอ: เลือกรายการแรกของหน้า

Â

แตะสี่นิ้วที่ล่างสุดของหน้าจอ: เลือกรายการสุดท้ายของหน้า

เปิดใช้งาน

Â

แตะสองครั้ง: เปิดใช้รายการที่เลือก

Â

แตะสามครั้ง: แตะรายการสองครั้ง

Â

แตะแยก: ตัวเลือกอีกทางหนึ่งในการเปิดใช้งานใดๆ นอกจากการแตะสองครั้ง

วิธีนี้จะแตะรายการนั้นๆ ด้วยหนึ่งนิ้ว และแตะหน้าจอด้วยนิ้วอื่น เพื่อเปิดใช้งานรายการนั้นๆ

Â

แตะรายการด้วยหนึ่งนิ้ว และแตะหน้าจอด้วยอีกนิ้วหนึ่ง (“แตะแยก”): เปิดใช้รายการ

Â

แตะสองครั้งค้าง (1 วินาที) + การใช้งานปรกติ: ใช้งานตามปรกติ
การแตะสองครั้งค้างไว้ เป็นการบอกiPhone ให้รับรู้ว่าท่าทางนั้นๆ เป็นท่าทางมาตรฐาน

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะสองนิ้วค้างไว้ แล้วลากนิ้วเพื่อเลื่อนสวิตช์โดยไม่ต้องยกนิ้ว เป็นต้น

Â

แตะสองครั้งด้วยสองนิ้ว: รับหรือวางสาย เล่นหรือหยุดพักในเพลง วิดีโอ YouTube

วอยซ์เมโม หรือรูปภาพ ถ่ายภาพ (กล้อง) เริ่มหรือหยุดพักบันทึกในกล้องหรือวอยซ์เมโม

เริ่มหรือหยุดนาฬิกาจับเวลา

Â

แตะสองครั้งด้วยสองนิ้วค้างไว้ เปิดตัวตั้งชื่อปุ่ม

Â

แตะสามครั้งด้วยสองนิ้ว เปิดใช้ปุ่มเลือกรายการ

Â

แตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว: ปิดเสียงหรือเปิดเสียงของ VoiceOver

Â

แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว: เปิดหรือปิดม่านหน้าจอ

การใช้การควบคุมโรเตอร์ของ VoiceOver

ส่วนควบคุมโรเตอร์ คือแป้นควบคุมเสมือนที่สามารถใช้เปลี่ยนผลลัพธ์ของการเลื่อนขึ้นและลงเมื่อใช้

VoiceOver
การใช้โรเตอร์: หมุนด้วยสองนิ้วบนหน้าจอ iPhone รอบๆ จุดระหว่างนิ้ว

เปลี่ยนตัวเลือกที่อยู่ในโรเตอร์: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ >โรเตอร์ และเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

ใช้งานในโรเตอร์

129

บทที่ 31

ผู้พิการ

background image

การทำงานของการใช้โรเตอร์ขึ้นอยู่กับสิ่งคุณกำลังทำ หากคุณกำลังอ่านข้อความในอีเมล คุณสามารถ

ใช้โรเตอร์เพื่อสลับระหว่างฟังข้อความทีละคำ หรือทีละตัวอักษร หรือทีละบรรทัดตามที่คุณปัดขึ้นหรือ

ลง หากคุณดูเว็บเพจอยู่ คุณสามารถใช้ค่าติดตั้งของโรเตอร์เพื่อฟังข้อความทั้งหมด (ทั้งแบบทีละคำ

หรือทีละตัวอักษร) หรือข้ามระหว่างรายการหนึ่งไปยังอีกรายการที่เป็นประเภทเดียวกัน เช่น หัวข้อ

หรือลิงก์
การอ่านข้อความ

การเลือกรับฟังข้อความตาม:

ตัวอักษร คำ หรือบรรทัด

Â

การพูด

ปรับการพูด VoiceOver ตาม:

ความดังหรืออัตราเร็ว

Â

ใช้แบบมีเสียงขณะที่พิมพ์ การเปลี่ยนระดับเสียง หรือการออกเสียงสะกด

Â

(การใช้คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple)

โปรดดู “การควบคุม VoiceOver ผ่านทางคีย์บอร์ดไร้สายของ Apple” ที่หน้า 132
การนำทาง

การเลือกรับฟังข้อความตาม:

ตัวอักษร คำ หรือบรรทัด

Â

หัวข้อ

Â

ลิงก์ ลิงก์ที่เคยชม ไม่ใช่ลิงก์ หรือลิงก์ในหน้า

Â

แถบบังคับแบบฟอร์ม

Â

ตารางหรือแถว (ขณะกำลังไล่ดูตาราง)

Â

รายการ

Â

สถานที่สังเกต

Â

รูปภาพ

Â

ข้อความนิ่ง

Â

รายการของชนิดที่เหมือนกัน

Â

ปุ่ม

Â

ช่องข้อความ

Â

ช่องค้นหา

Â

คอนเทนเนอร์ (บริเวณหน้าจอ เช่น แท่นวาง)

Â

ซูมเข้าหรือออก
การป้อนข้อความ

การเลื่อนจุดแทรกและรับฟังข้อความตาม

ตัวอักษร คำ หรือบรรทัด

Â

เลือกฟังก์ชั่นแก้ไข
การเลือกภาษา
การใช้งานตัวบังคับ

การเลือกรับค่าตาม:

ตัวอักษร คำ หรือบรรทัด

Â

ปรับค่าของตัวบังคับ

130

บทที่ 31

ผู้พิการ

background image

การป้อนและแก้ไขข้อความกับ VoiceOver

หากคุณเลือกช่องข้อความด้วย VoiceOver คุณสามารถใช้คีย์บอร์ดหน้าจอหรือคีย์บอร์ดภายนอก

ที่เชื่อมต่อกับ iPhone เพื่อป้อนข้อความ
มีสองทางที่ใช้สำหรับป้อนข้อความใน VoiceOver แบบมาตรฐาน ป้อนแบบสัมผัส

สำหรับการป้อนมาตรฐาน ให้เลือกแป้น จากนั้นแตะสองครั้งที่หน้าจอเพื่อป้อนตัวอักษร

สำหรับการป้อนด้วยแป้นสัมผัส ให้คุณแตะแป้นที่จะเลือกเพื่อให้ตัวอักษรถูกป้อนอัตโนมัติเมื่อคุณยก

นิ้วออก การป้อนด้วยแป้นสัมผัสสามารถทำได้เร็ว แต่อาจจะต้องอาศัยทักษะมากกว่าแบบมาตรฐาน
คุณสามารถใช้คุณสมบัติแก้ไขของ VoiceOver ใน iPhone เพื่อตัด คัดลอก หรือวางในช่องข้อความ
ป้อนข้อความ: เลือกช่องข้อความที่สามารถแก้ไขได้ แตะสองครั้งเพื่อแสดงจุดแทรกและคีย์บอร์ดบน

หน้าจอ และป้อนตัวอักษรที่ต้องการ

Â

การป้อนแบบมาตรฐาน: เลือกแป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ดโดยการเลื่อนจากซ้ายหรือขวา จากนั้นแตะ

สองครั้งเพื่อป้อนตัวอักษร หรือ ป้อนตัวอักษรโดยลากนิ้วของคุณบนคีย์บอร์ดเพื่อเลือกแป้น และ

ขณะแตะแป้นนั้นด้วยหนึ่งนิ้วค้างไว้ ให้แตะหน้าจอด้วยนิ้วอื่น VoiceOver จะพูดแป้นนั้นหากเลือก

และพูดอีกครั้งเมื่อป้อนเข้า

Â

การป้อนแบบแป้นสัมผัส: แตะแป้นที่คีย์บอร์ดเพื่อเลือก จากนั้นยกนิ้วของคุณออกเพื่อป้อนตัวอักษร

ถ้าคุณแตะแป้นผิด ให้ย้ายนิ้วบนคีย์บอร์ดจนกระทั่งเลือกแป้นที่ต้องคุณต้องการได้ VoiceOver

จะอ่านออกเสียงตัวอักษรสำหรับแต่ละแป้นที่คุณสัมผัส แต่จะไม่ป้อนตัวอักษรนั้นจนกว่าคุณจะยก

นิ้วออก
หมายเหตุ: แป้นสัมผัสจะใช้สำหรับใส่ข้อความเท่านั้น ใช้การป้อนแบบมาตรฐานสำหรับคีย์ เช่น

Shift, Delete และ Return

ย้ายตำแหน่งแทรก: ปัดขึ้นหรือลงเพื่อย้ายตำแหน่งแทรกไปข้างหน้าหรือข้างหลังของข้อความ

ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกว่า คุณต้องการเลื่อนตำแหน่งแทรกทีละตัวอักษร คำ หรือบรรทัด VoiceOver

จะส่งเสียงขณะตำแหน่งแทรกเลื่อน และพูดตัวอักษร คำ หรือบรรทัดที่ได้ข้ามผ่านไป
เมื่อการเลื่อนไปข้างหน้าคำ ตำแหน่งแทรกจะถูกเลื่อนไปยังจุดสิ้นสุดของคำ ก่อนช่องว่างหรือ

เครื่องหมายอื่นๆ เมื่อเลื่อนไปข้างหลัง ตำแหน่งแทรกจะเลื่อนไปตำแหน่งสิ้นสุดของคำหน้า

ก่อนช่องว่างหรือเครื่องหมายอื่นๆ ในการย้ายตำแหน่งแทรกผ่านเครื่องหมายที่จุดสิ้นสุดของคำหรือ

ประโยค ให้ใช้โรเตอร์เพื่อสลับกลับไปยังโหมดตัวอักษร เมื่อย้ายตำแหน่งแทรกไปตามบรรทัด

VoiceOver จะออกเสียงของแต่ละบรรทัดที่ลากผ่าน เมื่อย้ายไปข้างหน้า ตำแหน่งแทรกจะย้ายไป

แทนที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดถัดไป (โดยคาดหวังว่าเมื่อคุณไปถึงจุดสิ้นสุดบรรทัดก่อนหน้าของย่อหน้า

นั้น ตำแหน่งแทรกจะถูกย้ายไปจุดสิ้นสุดของบรรทัดที่เพิ่งอ่านไป) เมื่อย้ายไปข้างหลัง ตำแหน่งแทรก

จะย้ายไปแทนที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดที่เพิ่งอ่านไป

การเลือกแบบมาตรฐานหรือ

แบบแป้นสัมผัส

ในการเปิดใช้ VoiceOver และคีย์ที่เลือกบนคีย์บอร์ด ให้ใช้โรเตอร์เพื่อเลือก

ชนิดการป้อน จากนั้นให้เลื่อนขึ้นหรือลง

ลบเพลย์ลีสต์:

ให้เลือก จากนั้นแตะสองครั้งหรือแตะแยก คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้

แม้จะใช้แป้นสัมผัสอยู่ ในการลบตัวอักษรหลายๆ ตัว แตะค้างไว้ที่คีย์ Delete

จากนั้นแตะที่หน้าจอด้วยนิ้วอื่นสำหรับแต่ละตัวอักษรที่ต้อง

การลบ VoideOver จะอ่านออกเสียงตัวอักษรที่ถูกลบไป

ถ้าการเปลี่ยนระดับเสียงเปิดอยู่ VoiceOver จะพูดอักษรที่ลบในระดับเสียงที่

เบากว่า

เลือกข้อความ

การตั้งค่าโรเตอร์เพื่อแก้ไข ให้เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลือกหรือเลือกทั้งหมด

จากนั้นแตะสองครั้ง หากคุณเลือกการทำงานเลือก จะเลือกคำใกล้ตำแหน่ง

แทรกมากที่สุดหากคุณแตะสองครั้ง หากคุณเลือกการทำงานเลือกทั้งหมด

ข้อความทั้งหมดก็จะถูกเลือก จีบนิ้วเข้าหาหรือออกจากกันเพื่อเพิ่มหรือลดส่วน

ที่เลือกไว้

ตัด คัดลอก หรือวาง

ให้แน่ใจว่า ได้ตั้งโรเตอร์ไปที่แก้ไข ในขณะที่ข้อความเลือกไว้อยู่

ให้ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกตัด คัดลอก หรือวาง แล้วแตะสองครั้ง

131

บทที่ 31

ผู้พิการ

background image

ยกเลิก

เขย่า iPhone หรือปัดซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกการทำงานยกเลิก แล้วแตะสองครั้ง

ป้อนตัวอักษรกำกับเสียง

ในโหมดการป้อนแบบมาตรฐาน เลือกตัวอักษร จากนั้นแตะสองครั้งและค้างไว้

จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงเพื่อเน้นตัวอักษรที่ปรากฏขึ้น ลากไปทางซ้ายหรือขวา

เพื่อเลือกและฟังเสียง ปล่อยนิ้วของคุณเพื่อป้อนตัวอักษรปัจจุบันที่เลือกไว้

การเปลี่ยนภาษาสำหรับการป้อน

ตั้งค่าโรเตอร์สำหรับภาษา แล้วปัดขึ้นหรือลง เลือก “ภาษาปรกติ” เพื่อใช้ภาษา

นี้เฉพาะในค่าติดตั้งของนานาชาติ ถ้าคุณเลือกภาษามากกว่าหนึ่งภาษาในการ

ตั้งค่าโรเตอร์ภาษาของ VoiceOver โรเตอร์ภาษาจะปรากฏ

โปรดดู “การติดตั้ง VoiceOver” ที่หน้า 126

สร้างการโทรออกด้วย VoiceOver

แตะสองครั้งที่หน้าจอด้วยสองนิ้วเพื่อรับหรือวางสาย เมื่อเริ่มต้นการโทรด้วย VoiceOver โดยปรกติ

หน้าจอจะแสดงคีย์แพ็ดตัวเลขแทนที่การแสดงตัวเลือกการโทร การทำเช่นนี้จะง่ายสำหรับ

การใช้คีย์แพ็ดเพื่อตอบสนองไปยังเมนูของตัวเลือกเมื่อคุณต้องการระบบที่เป็นอัตโนมัติ
แสดงตัวเลือกการโทร: เลือกซ่อนปุ่มคีย์แพ็ดในมุมขวาล่างและแตะสองครั้ง
แสดงคีย์แพ็ดตัวเลขอีกครั้ง: เลือกปุ่มคีย์แพ็ดใกล้กับตรงกลางของหน้าจอและแตะสองครั้ง

การใช้ VoiceOver กับ Safari

เมื่อต้องการค้นหาเว็บใน Safari ด้วยการเปิดใช้ VoiceOver คุณจะได้ยินเสียงของผลลัพธ์ที่ได้จาก

การค้นหา
ค้นหาเว็บ: เลือกที่ช่องค้นหา จากนั้นป้อนคำที่ต้องการค้น และเลือกผลลัพธ์โดยอาศัยโรเตอร์ ปัดขวา

หรือซ้ายเพื่อย้ายลงหรือขึ้นในรายการ จากนั้นแตะสองครั้งที่หน้าจอเพื่อค้นหาเว็บโดยใช้คำปัจจุบัน

การใช้ VoiceOver กับแผนที่

ใช้ VoiceOver เพื่อซูมเข้าหรือออก เลือกหมุดปัก และรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งต่างๆ
ซูมเข้าหรือออก: เลือกแผนที่ และใช้โรเตอร์เพื่อเลือกโหมดซูม แล้วปัดขึ้นหรือลงเพื่อซูมเข้าหรือออก
เลือกหมุดปัก: แตะหมุดปัก หรือปัดซ้ายหรือขวาเพื่อย้ายจากหมุดหนึ่งไปยังอีกหมุดหนึ่ง
ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่: เมื่อเลือกหมุดปักแล้ว แตะสองครั้งเพื่อแสดงแถบข้อมูล

ปัดซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกแถบข้อมูล แล้วแตะสองครั้งเพื่อแสดงหน้าข้อมูล

การแก้ไขวิดีโอและวอยซ์เมโมกับ VoiceOver

คุณสามารถใช้ท่าทางกับ VoiceOver เพื่อตัดต่อวิดีโอและวอยซ์เมโม:
การตัดวอยซ์เมโม: บนหน้าจอวอยซ์เมโม ให้เลือกปุ่มทางขวาของเมโมที่ต้องการตัด

จากนั้นแตะสองครั้ง จากนั้นเลือกตัดเมโมและแตะสองครั้ง เลือกจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของเครื่องมือตัด

ปัดขึ้นเพื่อลากไปทางขวา หรือปัดลงเพื่อลากไปทางซ้าย VoiceOver จะบอกเวลาตำแหน่งปัจจุบันที่

จะตัดจากการอัด ในการวิเคราะห์ผลการตัดต่อ ให้เลือกตัดต่อวอยซ์เมโมและแตะสองครั้ง
ตัดต่อวิดีโอ: ขณะที่ดูวิดีโอในรูปภาพให้แตะสองครั้งที่หน้าจอเพื่อแสดงแผงควบคุม จากนั้นเลือกจุด

เริ่มต้นหรือสิ้นสุดของเครื่องมือตัด จากนั้นปัดขึ้นเพื่อลากไปทางขวา หรือปัดลงเพื่อลากไปทางซ้าย

VoiceOver จะบอกเวลาตำแหน่งปัจจุบันที่จะตัดจากการอัด ในการวิเคราะห์ผลการตัดต่อ

ให้เลือกตัดต่อวอยซ์เมโมและแตะสองครั้ง

การควบคุม VoiceOver ผ่านทางคีย์บอร์ดไร้สายของ Apple

คุณสามารถควบคุม VoiceOver ได้บน iPhone โดยการใช้คีย์บอร์ดแบบไร้สายของ Apple

โปรดดู “ใช้คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple” ที่หน้า 27
คำสั่งทางคีย์บอร์ดของ VoiceOver ให้คุณใช้หาหน้าจอ เลือกรายการ อ่านเนื้อหาในหน้าจอ

ปรับโรเตอร์ และสั่งให้ทำงานอื่นๆ ของ VoiceOver คำสั่งทางคีย์บอร์ดทั้งหมด (ยกเว้นหนึ่งคำสั่ง)

ประกอบด้วย Control-Option ซึ่งย่อไว้ในตารางข้างล่างว่า “VO”

132

บทที่ 31

ผู้พิการ

background image

วิธีช่วยเหลือของ VoiceOver จะออกเสียงคีย์หรือคำสั่งทางคีย์บอร์ดขณะเดียวกันกับที่คุณกดพิมพ์

คีย์เหล่านั้น คุณสามารถใช้วิธีช่วยเหลือของ VoiceOver ในการเรียนรู้การจัดเรียงคีย์บอร์ด

และการกระทำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกดหลายๆ คีย์ร่วมกัน
คำสั่งทางคีย์บอร์ดของ VoiceOver

VO = Control-Option

อ่านทั้งหมดจากตำแหน่งปัจจุบัน

VO–A

อ่านจากข้างบนสุด

VO–B

เคลื่อนไปที่แถบสถานะ

VO–M

กดปุ่มโฮม

VO–H

เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี้

VO–ลูกศรขวา หรือ VO–ลูกศรซ้าย

แตะรายการ

VO–คีย์สเปซ

แตะสองนิ้วสองครั้ง

VO–“-”

เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี้

ของโรเตอร์

VO–ลูกศรขึ้น หรือ VO–ลูกศรลง

เลือกรายการของเสียงพูดถัดไปหรือ

ก่อนหน้านี้ของโรเตอร์

VO–Command–ลูกศรซ้าย หรือ VO–Command–ลูกศรขวา

ปรับรายการของเสียงพูดของโรเตอร์ VO–Command–ลูกศรขึ้น หรือ VO–Command–ลูกศรลง
ปิดเสียงหรือเปิดเสียงของ

VoiceOver

VO–S

เปิดหรือปิดม่านหน้าจอ

VO–Shift-S

เปิดใช้วิธีช่วยเหลือของ VoiceOver VO–K
กลับไปหน้าจอก่อนนี้

หรือปิดใช้วิธีช่วยเหลือของ

VoiceOver

Escape

นำทางอย่างเร็ว

เปิดใช้นำทางอย่างเร็วในการบังคับ VoiceOver ทางคีย์ลูกศร นำทางอย่างเร็วโดยปกติแล้วปิดอยู่

เปิดหรือปิดนำทางอย่างเร็ว

ลูกศรซ้าย–ลูกศรขวา

เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี้

ลูกศรขวา–ลูกศรซ้าย

เลือกรายการถัดไปหรือก่อนนี้ซึ่ง

กำหนดโดยค่าติดตั้งของโรเตอร์

ลูกศรขึ้น–ลูกศรลง

เลือกรายการแรกหรือสุดท้าย

Control–ลูกศรขึ้น หรือ Control–ลูกศรลง

"แตะ" ที่รายการ

ลูกศรขึ้น–ลูกศรลง

เลื่อนขึ้น เลื่อนลง เลื่อนซ้ายหรือขวา

Option–ลูกศรขึ้น Option–ลูกศรลง Option–ลูกศรซ้าย

หรือ Option–ลูกศรขวา

ปรับโรเตอร์

Option–ลูกศรขึ้น Option–ลูกศรลง Option–ลูกศรซ้าย

หรือ Option–ลูกศรขวา

คุณยังสามารถใช้คีย์ตัวเลขบนคีย์บอร์ดไร้สายของ Apple เพื่อโทรตามหมายเลขโทรศัพท์

หรือป้อนเลขในเครื่องคิดเลข
นำทางอย่างรวดเร็วผ่านอักษรเดียวสำหรับเว็บ

ขณะดูเว็บด้วยการนำทางอย่างเร็วเปิดอยู่ คุณสามารถใช้แป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ดเพื่อนำทางให้

หน้าเว็บที่เร็วขึ้น ป้อนคีย์ต่างๆ ลงไปจะช่วยย้ายไปยังรายการที่สอดคล้องกับที่ป้อนไว้

กดคีย์ Shift เมื่อคุณป้อนตัวอักษรเพื่อย้ายไปยังก่อนหน้า

133

บทที่ 31

ผู้พิการ

background image

H

หัวข้อ

L

เชื่อม

R

ช่องข้อความ

B

ปุ่ม

C

แถบบังคับแบบฟอร์ม

I

รูปภาพ

T

ตาราง

S

ข้อความนิ่ง

W

สถานที่สังเกต

X

รายการ

M

รายการประเภทเดียวกัน

1

หัวข้อขนาด 1

2

หัวข้อขนาด 2

3

หัวข้อขนาด 3

4

หัวข้อขนาด 4

5

หัวข้อขนาด 5

6

หัวข้อขนาด 6

การใช้แป้นตัวอักษรเบรลล์กับ VoiceOver

คุณสามารถใช้แป้นตัวอักษรเบรลล์แบบบูลทูธล่าสุดเพื่อให้ VoiceOver

อ่านออกเสียงเป็นอักษรเบรลล์ ในส่วนอื่นๆ อักษรเบรลล์จะแสดงพร้อมกับคีย์และแผงควบคุมที่

สามารถใช้ควบคุม “iPhone” ได้เมื่อเปิดใช้งาน VoiceOver สำหรับรายการของการแสดงผลที่รอง

รับ ไปที่www.apple.com/asia/accessibility
ติดตั้งแป้นตัวอักษรเบรลล์: บน iPhone ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > บลูทูธ และเปิดบลูทูธ

จากนั้นไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > อักษรเบรลล์ และเลือกแสดง

เปิดหรือปิดอักษรเบรลล์ย่อ

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > อักษรเบรลล์

เปิดหรือปิดอักษรเบรลล์แบบแปดจุด ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > อักษรเบรลล์

เลือกภาษา

แป้นตัวอักษรเบรลล์จะใช้ภาษาที่ตั้งไว้จาก Voice Control ในปรกตินั้นการตั้งค่าภาษาสำหรับ

iPhone ไปที่ตั้งค่า > นานาชาติ > ภาษา คุณสามารถใช้ค่าติดตั้งภาษาของ VoiceOver ตั้งให้เป็น

ภาษาอื่นที่ต่างออกไปสำหรับ VoiceOver และแป้นตัวอักษรเบรลล์
ตั้งภาษาสำหรับ VoiceOver : ไปที่ติดตั้ง > ทั่วไป > นานาชาติ > สั่งการด้วยเสียง แล้วเลือกภาษา
ถ้าคุณเปลี่ยนภาษาสำหรับ iPhone คุณอาจต้องรีเซ็ทภาษาใหม่สำหรับ VoiceOver

และแป้นตัวอักษรเบรลล์
ใช้แป้นอักษรเบรลล์ด้วย VoiceOver

คุณสามารถตั้งแถวซ้ายสุดหรือขวาสุดของแป้นตัวอักษรเบรลล์ในการดูสถานะของระบบ

และข้อมูลต่างๆ:

ประวัติการประกาศจะแสดงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

Â

ยังไม่ได้อ่านข้อความประวัติการประกาศปัจจุบัน

Â

ข้อความ VoiceOver ปิดเสียงอยู่

Â

แบตเตอรี่ของ iPhone ต

Â

่ำ (ชาร์จน้อยกว่า 20%)

134

บทที่ 31

ผู้พิการ

background image

“iPhone” อยู่ในแนวนอน

Â

ปิดการแสดงหน้าจอ

Â

บรรทัดปัจจุบันมีข้อความเพิ่มเติมทางซ้าย

Â

บรรทัดปัจจุบันมีข้อความเกินไปทางขวา

Â

ตั้งช่องซ้ายสุดหรือขวาสุดให้แสดงข้อมูลสถานะของแป้น: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver

> อักษรเบรลล์ > ช่องสถานะ แล้วแตะซ้ายหรือขวา
ดูรายละเอียดมากขึ้นของช่องสถานะ: กดปุ่ม router ของช่องสถานะบนแป้นอักษรเบรลล์ของคุณ