iPhone - การรองรับ TTY

background image

การรองรับ TTY

คุณสามารถใช้ iPhone ด้วย TTY Adapter (จำหน่ายแยกต่างหาก) เพื่อเชื่อมต่อไปยัง

iPhone กับเครื่อง TTY ไปที่ www.apple.com/store (อาจไม่มีบริการในทุกพื้นที่)

หรือตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายของ Apple
การเชื่อมต่อ iPhone กับเครื่อง TTY: ไปที่ตั้งค่า > โทรศัพท์และเปิด TTY จากนั้นเชื่อมต่อ iPhone

ไปยังเครื่อง TTY ของคุณโดยใช้ TTY Adapter
ขณะที่ TTY เปิดใช้งานบน iPhone จะมีรูปไอคอน TTY ( ) ปรากฏในแถบสถานะที่ด้านบนของ

หน้าจอ กรณีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่อง TTY โปรดดูเอกสารที่มากับเครื่อง