iPhone - ให้หนังสืออ่านออกเสียงให้คุณฟัง

background image

ให้หนังสืออ่านออกเสียงให้คุณฟัง

หนังสือบางเล่มจะมีการบันทึกเสียงของการอ่านหนังสือไว้และเลือกที่จะสามารถพลิกหน้าเองสำหรับ

คุณได้อย่างอัตโนมัติ หนังสือบางเล่มยังสามารถไฮไลท์แต่ละคำศัพท์เพื่อให้อ่านออกเสียงพูดได้จาก

ผู้เล่าเรื่อง
ฟังการอ่านหนังสือ: แตะใกล้กับตรงกลางของหน้าเพื่อให้แถบควบคุมปรากฏขึ้น จากนั้นแตะ
ถ้าคุณไม่เห็น หนังสือนั้นจะไม่สามารถอ่านได้
หยุดการเล่า: แตะเพื่อแสดงแผงควบคุม จากนั้นแตะ และแตะหยุดอ่าน
ถ้าคุณมีการมองเห็นที่ไม่ชัดเจน คุณยังสามารถใช้ VoiceOver เพื่อให้ข้อความของหนังสือส่วนใหญ่

อ่านออกเสียงได้ โปรดดู “Voiceover” ที่หน้า 125