iPhone - เปลี่ยนลักษณะของหนังสือ

background image

เปลี่ยนลักษณะของหนังสือ

ในการเปลี่ยนลักษณะหน้าตาของหนังสือ ให้เข้าใช้แถบควบคุมโดยแตะใกล้กับตรงกลางของหน้า
เปลี่ยนลักษณะของฟอนต์และขนาด: แตะ
การเปลี่ยนลักษณะฟอนต์และขนาดยังจะเปลี่ยนรูปแบบของข้อความด้วย

ปรับความสว่าง

แตะ จากนั้นปรับความสว่าง

เปลี่ยนหน้าและสี

แตะ

จากนั้นเปิดตัวเลือก Sepia เพื่อเปลี่ยนสีของหน้า

ค่าติดตั้งนี้จะใช้กับหนังสือทั้งหมด

เปิดหรือปิด จัดให้เต็มและทำไฮเฟน

ไปที่ตั้งค่า > iBooks

การตั้งค่าดังกล่าวจะใช้เฉพาะหนังสือนี้เท่านั้น คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติอื่นๆ ของ PDF ได้

122

บทที่ 30

iBooks