iPhone - แบตเตอรี่

background image

การชาร์จแบตเตอรี่

คำเตือน:

สำหรับข้อมูลความปลอดภัยในการชาร์จ iPhone โปรดดู ข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ ที่

support.apple.com/th_TH/manuals/iphone

ไอคอนแบตเตอรี่ที่มุมขวาของหน้าจอจะแสดงถึงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่ คุณสามารถแสดง

เปอร์เซ็นต์การชาร์จของแบตเตอรี่ ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > การใช้งานและเปิดการตั้งค่าภายใต้การใช้

งานแบตเตอรี่

OAM#&N?$

&N?$Z1a=

ชาร์จแบตเตอรี่: เชื่อมต่อ iPhone กับปลั๊กไฟ ผ่านสายเคเบิล USB ที่ใช้เชื่อมต่อกับแท่นวางและตัว

ชาร์จ

หมายเหตุ: เชื่อมต่อ iPhone ไปยังตัวชาร์จจะเริ่มการทำงานสำรองข้อมูลของ iCloud

หรือเชื่อมข้อมูลไร้สายกับ iTunes โปรดดู “การสำรองข้อมูล iPhone” ที่หน้า 154 และ

“การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes” ที่หน้า 17
ชาร์จแบตเตอรี่และเชื่อมข้อมูล iPhone: เชื่อมต่อ iPhone ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสายเคเบิล USB

ที่ใช้เชื่อมต่อกับช่องต่อแท่นวาง หรือเชื่อมต่อ iPhone ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านสายเคเบิลที่แถมมา

และแท่นวางที่ต้องซื้อแยกต่างหาก
หากคีย์บอร์ดของคุณไม่มีพอร์ต USB 2.0 พลังงานสูง คุณต้องต่อ iPhone เข้ากับพอร์ต USB 2.0

บนเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อสำคัญ:

พลังงานของแบตเตอรี่ของ iPhone จะค่อยๆ หมดไปถ้าต่อ iPhone กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่

ปิดไว้หรือที่สลีปหรืออยู่ในโหมดสแตนด์บาย
หากคุณชาร์จแบตเตอรี่ในขณะทำการเชื่อมต่อข้อมูล หรือใช้ iPhone จะใช้เวลาในการชาร์จนานขึ้น

34

บทที่ 3

พื้นฐานเบื้องต้น

background image

ข้อสำคัญ:

หาก iPhone มีพลังงานไฟน้อยจะแสดงรูปภาพดังต่อไปนี้ ที่แสดงว่าต้องชาร์จ iPhone

นานถึง 10 นาที ก่อนการใช้งานใหม่อีกครั้ง หาก iPhone มีพลังงานน้อยมากๆ อาจไม่มีรูปภาพใดๆ

ขึ้นที่หน้าจอประมาณนานกว่า 2 นาที ก่อนที่รูปภาพแสดงพลังงานแบตเตอรี่ต่ำจะปรากฏข

ึ้

G?SI

การยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

iPhone ใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียม-ไอออน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของ

iPhone ไปที่ www.apple.com/asia/batteries/

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

แบตเตอรี่แบบชาร์จได้จะมีจำนวนการชาร์จที่จำกัด ซึ่งในท้ายที่สุดก็ต้องทำการเปลี่ยนใหม่ iPhone

แบตเตอรี่ไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ ต้องให้ผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองทำการเปลี่ยนเท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.apple.com/asia/batteries/replacements.html