iPhone - การฟังเสียงอัด

background image

การฟังเสียงอัด

เล่นเสียงอัด: แตะ แตะรายการเมโม แล้วแตะ แตะ เพื่อพัก

1M0I6G?SIZ7AQb>5

&SbI^;A3QbIM0

[56^;A3QbIM0A#]5IQZ=A

G?SI I CN=1MCIME?

ANZ:SbI N=^7F C51 N#`

;#ZFQ>#3QbIM0

ข้ามไปที่จุดใดๆ ของเสียงอัด

ลากปุ่มตำแหน่งไปตามแถบเลื่อน

ฟังผ่านลำโพงภายในตัวเครื่อง

iPhone แทนที่จะผ่านเครื่องรับ

แตะลำโพง

ตัดต่อเสียงอัด

แตะ ถัดจากเสียงอัด แล้วแตะตัดต่อเมโม ลากขอบของแถบเสียง

แล้วแตะ เพื่อลองฟัง ปรับขอบแถบเสียงหากต้องการ

แล้วแตะตัดต่อวอยซ์เมโมเพื่อบันทึก จะไม่สามารถเรียกส่วนแถบเสียงที่ถูกตัด

กลับคืนมา