iPhone - การใช้เข็มทิศกับแผนที่

background image

การใช้เข็มทิศกับแผนที่

แอปพลิเคชั่นเข็มทิศยังสามารถแสดงที่ตั้งปัจจุบันของคุณและทิศที่ชี้ไปข้างหน้าได้ในแผนที่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การหาสถานที่” ที่หน้า 83
ดูที่ตั้งปัจจุบันของคุณในแผนที่: แตะ ที่ด้านล่างของหน้าจอเข็มทิศ แผนที่จะเปิดขึ้น

และแสดงที่ตั้งปัจจุบันของคุณด้วยจุดกลมสีน้ำเงิน

แสดงทิศที่คุณหันหน้าไป:

แตะ ในแผนที่ 2 ครั้ง ไอคอนจะเปลี่ยนเป็น มุมองศาจะบอกถึง

ความเที่ยงตรงของทิศที่เข็มทิศอ่าน ยิ่งมุมองศาน้อย

ความเที่ยงตรงก็ยิ่งมากขึ้น

115

บทที่ 27

เข็มทิศ

background image

วอยซ์เมโม

28