iPhone - การหาเพลง วิดีโอ และอื่นๆ

background image

การหาเพลง วิดีโอ และอื่นๆ

ZASI7?LZ<3

0NC5\GA03Qb'ScIIQ ?Mc#

เลือกหาเนื้อหา: แตะเลือกเนื้อหาอย่างนึง เช่น Music หรือ Videos หรือแตะ More

เพื่อเลือกหาเนื้อหาอื่น

ค้นหาเนื้อหา

แตะ Search (ก่อนอื่นแตะ More หากไม่เห็น Search) แตะช่องค้นหา

และใส่คำหรือหลายคำ แล้วแตะ Search

ซื้อ ดูตัวอย่าง

หรือบอกต่อเกี่ยวรายการนั้น

แตะรายการ เพื่อดูรายละเอียดในหน้าจอข้อมูลของรายการนั้น

สำรวจคำแนะนำของศิลปินและเพื่อน แตะ Ping (ก่อนอื่นแตะ More หากไม่เห็น Ping) เพื่อค้นหาข่าวจากศิลปินที่

คุณชื่นชอบ หรือเพื่อนๆ ของคุณแนะนำมา

สำหรับข้อมูล โปรดดู “การเฝ้าติดตามศิลปินและเพื่อนๆ” ที่หน้า 99

98