iPhone - การจัดการเตือนความจำในหน้าวัน

background image

การจัดการเตือนความจำในหน้าวัน

คุณสามารถใช้หน้าวันในการจัดการเตือนความจำเพื่อระบุวันเตือน

93

บทที่ 19

เตือนความจำ

background image

ดูการเตือนสำหรับวัน: ด้านบนของหน้าจอ แตะหน้าวันเพื่อดูเตือนความจำของวันนี้ เช่นเดียวกันกับ

รายการที่ยังไม่เสร็จสิ้นจากวันก่อน

ดูรายการของวันที่ใกล้ๆ

ลากแถบเลื่อนเวลาที่อยู่ภายใต้รายการ เพื่อไปยังวันใหม่

ดูรายการของเฉพาะวัน

แตะ จากนั้นเลือกหน้าวัน