iPhone - การจัดการเตือนความจำในหน้ารายการ

background image

โปรดดู “การจัดการเตือนความจำในหน้ารายการ” ที่หน้า 93

การลบเตือนความจำ

แตะเตือนความจำ แตะแสดงแสดงเพิ่มเติม จากนั้นแตะลบ

การแก้ไขเตือนความจำ

แตะเตือนความจำ จากนั้นแตะที่ชื่อรายการ

ทำสัญลักษณ์เสร็จแล้วให้กับ

เตือนความจำ

แตะที่กล่องถัดจากรายการ และเครื่องหมายจะปรากฏขึ้น
รายการที่เสร็จสิ้นจะถูกแสดงในรายการเสร็จแล้ว

โปรดดู “การจัดการสำหรับเตือนความจำที่เสร็จแล้ว” ที่หน้า 94

การกำหนดเสียงเล่นสำหรับ

เตือนความจำ

ไปที่ตั้งค่า > เสียง

ใช้ iCloud เพื่อให้เตือนความจำทันสมัย

ด้วยอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์

ไปที่ตั้งค่า > iCloud แล้วเปิดเตือนความจำ โปรดดู “iCloud” ที่หน้า 16

การจัดการเตือนความจำในหน้ารายการ

การจัดการเตือนความจำที่อยู่ในรายการ สามารถทำได้ง่ายสำหรับเก็บงานของคุณ ข้อมูลส่วนตัว

และอื่นๆ ที่ต้องทำแยกต่างหากจากส่วนอื่นๆ เตือนความจำจะมาพร้อมกับรายการที่ต้องดำเนิน

พร้อมกับรายการที่เสร็จแล้ว คุณสามารถเพิ่มรายการอื่นด้วยตัวเอง
สร้างรายการ: ที่ด้านบนของหน้าจอ แตะหน้ารายการ จากนั้นแตะ แตะแก้ไข

การสลับอย่างเร็วระหว่างรายการ

ปัดไปทางซ้ายหรือขวาของหน้าจอ
คุณสามารถกระโดดไปยังรายการเฉพาะได้ แตะ จากนั้นแตะชื่อรายการ

ดูรายการเสร็จแล้ว

ปัดไปทางซ้ายของหน้าจอจนกระทั่งคุณเห็นรายการที่เสร็จแล้ว

เปลี่ยนลำดับการของรายการ

ในหน้ารายการ แตะ เลือกแก้ไข ลาก ถัดจากรายการเพื่อเปลี่ยนลำดับ
คุณไม่สามารถย้ายรายการไปยังบัญชีที่แตกต่าง รวมถึงไม่สามารถเปลี่ยน

ลำดับของการเตือนในรายการได้

ลบรายการ

ในหน้ารายการ แตะ เลือกแก้ไข

แตะ สำหรับแต่ละรายการที่คุณต้องการจะลบ
เมื่อคุณลบรายการ รายละเอียดทุกอย่างในรายการจะถูกลบไปด้วยเช่นกัน

เปลี่ยนชื่อของรายการ

ในหน้ารายการ แตะ เลือกแก้ไข แตะชื่อที่คุณต้องการจะเปลี่ยนแปลง

จากนั้นระบุชื่อใหม่ แตะเสร็จ

กำหนดรายการปรกติสำหรับ

เตือนความจำใหม่

ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นภายใต้หัวข้อเตือนความจำ

ให้เลือกรายการเริ่มต้น

คุณสามารถสร้างเตือนความจำโดยการพูด โปรดดู บทที่ 4 “Siri” ที่หน้า 37