iPhone - การค้นหาเตือนความจำ

background image

เตือนความจำจะถูกค้นหาด้วยการระบุชื่อ
การค้นหาเตือนความจำในหน้าวัน: แตะ จากนั้นแตะค้นหาเตือนความจำ และระบุข้อความ
การค้นหาเตือนความจำในหน้ารายการ: แตะ จากนั้นแตะค้นหาเตือนความจำ และระบุข้อความ
คุณยังสามารถค้นหาเตือนความจำจากหน้าจอโฮม โปรดดู “การค้นหาโดย Spotlight” ที่หน้า 146

และคุณสามารถถาม Siri เพื่อหาเตือนความจำโดยการใช้หัวเรื่อง โปรดดู บทที่ 4 “Siri” ที่หน้า 37

94

บทที่ 19

เตือนความจำ

background image

Game Center

20