iPhone - ตั้งนาฬิกาจับเวลาถอยหลัง

background image

ตั้งนาฬิกาจับเวลาถอยหลัง

คุณสามารถจับเวลาถอยหลัง ซึ่งยังคงจับเวลาต่อเรื่อยไปถึงแม้ว่าคุณจะใช้แอปพลิเคชั่นอื่นอยู่
จับเวลาถอยหลัง: แตะนาฬิกาจับเวลาถอยหลัง ปัดเพื่อตั้งระยะเวลา แล้วแตะเริ่ม

เลือกเสียงส่ง:

แตะเมื่อเวลาหมด

ตั้งเวลาพักเครื่อง iPhone

การตั้งระยะเวลา ให้แตะเมื่อสิ้นสุดการตั้งเวลาและเลือกพัก iPhone โดยที่

iPhone จะหยุดเล่นเพลงหรือวิดีโอเมื่อตั้งเวลาหมดลง

91

บทที่ 18

นาฬิกา

background image

เตือนความจำ

19

เกี่ยวกับเตือนความจำ

เตือนความจำจะช่วยคุณจัดระเบียบรายการชีวิตประจำวันของคุณให้เสร็จภายในวันที่กำหนดตาม

สถานที่ต่างๆ คุณสามารถให้เตือนรายการเฉพาะรายวันหรือวันที่เฉพาะ หรือเตือนเมื่อเวลาที่คุณกำลัง

จะเข้าออกตามที่อยู่ เช่น ที่บ้านหรือที่ทำงานของคุณ การทำงานของเตือนความจำกับปฏิทินของคุณ

โดยที่สามารถเปลี่ยนการอัปเดตข้อมูลอัตโนมัติบนอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ได้

Z7AQb>5=T==I#

]F Z ?SbI#G=N>ZF?a$FPc5

Z:Pb=N?Z1SI5

0U[AL[ ^?N>N?

สลับระหว่างหน้ารายการและหน้าวันที่: แตะรายการหรือวันที่ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การตั้งค่าเตือนความจำ