iPhone - การค้นหาโน้ต

background image

การค้นหาโน้ต

คุณสามารถค้นหาข้อความในโน้ต
ค้นหาโน้ต: ขณะที่ดูรายการโน้ตอยู่ ให้สะบัดนิ้วปัดลงเพื่อไปที่รายการข้างบนสุด

และช่องค้นหาจะปรากฏขึ้น แล้วแตะในช่องค้นหา แล้วป้อนข้อความที่คุณจะหา
คุณยังสามารถค้นหาโน้ตจากหน้าจอโฮมของ iPhone โปรดดู “การค้นหา” ที่หน้า 28