iPhone - แบบดาวเทียมและแบบถนน

background image

แบบดาวเทียมและแบบถนน

ดูแบบดาวเทียมหรือแบบผสม: แตะ จากนั้นเลือกมุมมองที่คุณต้องการ
ดูมุมมองถนนของ Google ในการดูข้อมูลที่ตั้ง: แตะ ปัดทางซ้ายหรือขวาเพื่อหมุนมุมมองไปรอบๆ

(ซึ่งจะแสดงมุมมองปัจจุบัน) แตะลูกศรเพื่อเลื่อนไปตามถนน ในการกลับไปดูแผนที่ แตะที่แผนที่กลมๆ

เล็กๆ ที่มุมขวาล่าง

[1LZ:SbI> I5AM6^7>M#[853Qb

หมายเหตุ: การดูมุมมองถนนอาจไม่มีให้บริการในทุกพื้นที่

86

บทที่ 15

แผนที่

background image

สภาพอากาศ

16

การขอทราบข้อมูลสภาพอากาศ

แตะสภาพอากาศบนหน้าจอโฮมเพื่อขอทราบอุณหภูมิปัจจุบัน และรายการพยากรณ์อากาศของเมือง

ต่างๆ รอบโลกล่วงหน้าหกวัน

F<N:<U=PIND7$$T6M5

Z:Pb=G?SIA6&SbIZ=SI#

IT/G<U=P7$$T6M5

:>N?/A C#G5 NGCM5

0U:>N?/3T`&MbC\=#

$O5C5I#&SbIZ=SI#3Qb6M53R

ถ้าหากหน้าจอกระดานสภาพอากาศเป็นสีฟ้าอ่อน แสดงว่าเมืองนั้นเป็นเวลากลางวัน ถ้าหากหน้าจอ

กระดานเป็นสีม่วงเข็ม แสดงว่าเป็นเวลากลางคืน
เพิ่มเมือง: แตะ แล้วแตะ ป้อนชื่อเมืองหรือรหัสไปรษณีย์ แล้วแตะค้นหา

เปลี่ยนไปเมืองอื่น