iPhone - ขอรับและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง

background image

ขอรับและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง

IZF 53N#

^73QbZCa6^'1

[1LZ:SbI[F0# I=UAN?1P01 I

N?\3?II

ขอรับหรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง: แตะที่หมุด จากนั้นแตะ

เพิ่มสถานที่ธุรกิจไปยังรายการติดต่อ

ของคุณ

แตะ “เพิ่มไปที่รายชื่อ”

ทวิต ข้อความ หรืออีเมลที่ตั้งของคุณ แตะแบ่งปันที่ตั้ง

หมายเหตุ: การใช้ทวิต คุณต้องลงทะเบียนใช้งานบัญชี Twitter

ไปที่ตั้งค่า > Twitter