iPhone - การหาสถานที่

background image

การหาสถานที่

คำเตือน:

สำหรับข้อมูลสำคัญในการขับขี่และการควบคุมยานพานะอย่างปลอดภัย

โปรดดูคู่มือข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ ที่ support.apple.com/th_TH/manuals/iphone

[F0#1O[G5 #I#4T?P$G?SI

6T A]5?N>&SbI1P01 II# T/

OG501MCZASIZ& 5

[F0#N?$?N$?G?SI0NCZ3Q>=

 I=UAZ:Pb=Z1P=

[1LFI# ?Mc#Z:SbI'U=Z N

[1L0 C>FI#5PcCZ:SbI'U=II

G?SI$Q65PcCZ:SbI'U=Z NG?SIII

3Qb1Mc#7$$T6M5

]F 3Qb1 I#N? 5GN

[F0#1O[G5 #7$$T6M5

IZF 53N#\0>?2>51

6?PN?5F #=CA&5G?SIZ0P5

คั่นหน้าที่ตั้ง: แตะช่องค้นหาเพื่อให้คีย์บอร์ดปรากฏขึ้น ระบุที่อยู่หรือข้อมูลอื่น จากนั้นแตะค้นหา
คุณสามารถค้นหาสำหรับข้อมูล เช่น :

แยก (“8th and market”)

Â

พื้นที่ (“greenwich village”)

Â

สถานที่สำคัญ (“guggenheim”)

Â

รหัสไปรษณีย์

Â

ธุรกิจ (“movies” “restaurants san francisco ca” “apple inc new york”)

Â

คุณยังสามารถแตะ

เพื่อหาที่ตั้งของรายชื่อ

83

background image

ดูชื่อหรือคำอธิบายของที่ตั้ง

แตะที่หมุด

ดูรายการธุรกิจที่พบจากการค้นหา

แตะ จากนั้นแตะรายการ
แตะที่ธุรกิจในการดูสถานที่ตั้ง

หาที่ตั้งปัจจุบันของคุณ

แตะ
ที่ตั้งปัจจุบันของคุณจะแสดงด้วยจุดกลมสีน้ำเงิน หากไม่สามารถระบุ

ตำแหน่งอย่างแน่ชัด จะมีวงกลมสีน้ำเงินรอบๆ ปุ่มนั้น จุดกลมเล็กๆ

จะให้ความแม่นยำที่มากกว่า

แสดงให้ทราบว่าคุณกำลังหันหน้าไป

ทางไหน

แตะ อีกครั้ง
การเปลี่ยนไอคอนเพื่อ หมุนแผนที่สำหรับแสดงหัวเรื่องของคุณ

กำหนดสถานที่

แตะค้างไว้ที่แผนที่จนกระทั่งหมุดปรากฏขึ้น

ข้อสำคัญ:

แผนที่ เส้นทาง และแอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับตำแหน่งจะขึ้นอยู่กับบริการข้อมูล บริการให้

ข้อมูลเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ และอาจไม่มีให้บริการในทุกภาคพื้น ซึ่งส่งผลให้แผนที่ เส้นทาง

หรือข้อมูลที่ตั้งอาจไม่พร้อมให้บริการ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จาก iPhone

กับสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ และปฏิบัติตามป้ายต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างกันของข้อมูลที่

ได้รับกับความเป็นจริง
หากบริการหาที่ตั้งปิด เมื่อเปิดใช้แผนที่ คุณจะต้องเปิดใช้แอปพลิเคชั่นก่อน คุณสามารถใช้แผนที่โดย

ไม่จำเป็นต้องเปิดบริการหาที่ตั้ง โปรดดู “การบริการหาที่ตั้ง” ที่หน้า 142