iPhone - การดูรูปภาพและชมวิดีโอ

background image

แตะสองครั้ง หรือจีบนิ้ว

เลื่อนดูรูปภาพส่วนอื่น

ลากรูปภาพนั้น

71

background image

เล่นวิดีโอ

แตะ ที่ตรงกลางของหน้าจอ

ชมวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ

หรือแบบเข้ากับหน้าจอ

แตะวิดีโอนั้นสองครั้ง

ฉายวิดีโอไปที่ HDTV

โปรดดู “AirPlay” ที่หน้า 32

แก้ไขรูปภาพหรือตัดต่อวิดีโอ

โปรดดู “การแก้ไขรูปภาพ” หรือ “การตัดต่อวิดีโอ” ที่หน้า 76