iPhone - Përdorimi i shkurtoreve 

background image

Përdorimi i shkurtoreve

Kur përdorni tastiera të caktuara kineze ose japoneze, mund të krijoni një shkurtore për fjalë dhe
çifte. Shkurtorja i shtohet fjalorit tuaj personal. Kur shtypni një shkurtore ndërkohë që përdorni
tastiera të mbështetura, fjala ose çifti i futur përkatës zëvendësohen me shkurtore. Shkurtoret
disponohen për tastierat e mëposhtme:

Kineze - e thjeshtuar (Pinyin)

Â

Kineze - tradicionale (Pinyin)

Â

Kineze - tradicionale (Zhuyin)

Â

Japoneze (Romaji)

Â

Japoneze (Kana)

Â

Aktivizimi ose çaktivizimi i Shortcuts: Shkoni te Settings > General > Keyboard > Shortcuts.