iPhone - Përdorimi i Siri ose Voice Control me Music

background image

Përdorimi i Siri ose Voice Control me Music

Ju mund të përdorni Siri (iPhone 4S) ose Voice Control për të kontrolluar luajtjen e muzikës në
iPhone. Shikoni Kapitulli 4, “Siri,” në faqen 40 dhe “Programi Voice Control” në faqen 31.

Kontrollimi i luajtjes së muzikës

Thoni “play” ose “play music”. Për ta vënë në pauzë, thoni “pause” ose “pause
music”. Mund të thoni dhe “next song” ose “previous song”.

Luajtja e albumit, e artistit ose e
listës së leximit

Thoni “play”, më pas thoni “album”, “artist” ose “playlist” dhe emrin.

Përzierja e listës aktuale të leximit

Thoni “shuffle”.

Më tepër rreth këngës që po luan

Thoni “what’s playing”, “what song is this”, “who sings this song” ose “who is
this song by”.

Përdorimi i Genius për të luajtur
këngë të ngjashme

Thoni “Genius”, “play more like this” ose “play more songs like this”.

Anulimi i Voice Control

Thoni “cancel” ose “stop”.