iPhone - Kontrolle shtesë të audios

background image

Kontrolle shtesë të audios

Për të shfaqur kontrolle shtesë, prekni kopertinën e albumit mbi ekranin Now Playing. Mund të
shikoni kohën e kaluar, kohën e mbetur dhe numrin e këngës. Shfaqet gjithashtu edhe teksti i
këngës, nëse ia keni shtuar këngës në iTunes.

Përsëritja Ping like

Shiriti i progresit

Përzierja

Genius

Ping post

Koka e luajtjes

Përsëritja e këngëve

Prekni .

= përsërit të gjitha këngët në album ose listë
= përsërit vetëm këngën aktuale
= asnjë përsëritje

Përzierja e këngëve

Prekni .

= përziej këngët
= luan këngët sipas rendit

Kalimi në një pikë çfarëdo të
këngës

Zvarritni kokën e luajtjes përgjatë shiritit të kohëmatjes. Rrëshqisni gishtin
poshtë për të ngadalësuar shpejtësinë e ecjes.

Krijimi i listave të leximit Genius

Prekni . Shikoni “Genius” në faqen 83.

Përdorimi i Ping

Shikoni “Ndjekja e artistëve dhe miqve” në faqen 122.