iPhone - Kërkimi

background image

Fusha e kërkimit në qoshen e djathtë lart ju lejon të kërkoni internetin, dhe faqen ose PDF-në
aktuale.
Kërkimi i internetit, dhe faqes aktuale ose PDF-së së kërkueshme: Futni tekstin në fushën e
kërkimit.

Â

Për të kërkuar në internet: Prekni një nga sugjerimet që shfaqen, ose prekni Search.

Â

Për të gjetur tekstin e kërkimit në faqen ose PDF-në aktuale: Lëvizni në fund të ekranit, më pas
prekni futjen nën On This Page.
Shembulli i parë është i theksuar. Për të gjetur përsëritjet e mëvonshme, prekni .

Ndryshimi i makinerisë së kërkimit

Shkoni te Settings > Safari > Search Engine.