iPhone - Futja e tekstit dhe plotësimi i formularëve

background image

Futja e tekstit dhe plotësimi i formularëve

Futja e tekstit: Prekni një fushë teksti për të nxjerrë tastierën.

Lëvizja në një fushë teksti tjetër

Prekni një fushë teksti ose prekni Next ose Previous.

Paraqitja e një formulari

Prekni Go ose Search, ose lidhjen në faqe për të dorëzuar formularin, nëse
ka.

Për të aktivizuar AutoFill që t'ju ndihmojë me plotësimin e formularëve, shkoni te Settings > Safari
> AutoFill.

Kërkimi