iPhone - VPN

background image

VPN

VPN-të e përdorura brenda organizatave ju lejojnë të përcillni informacione private në mënyrë
të sigurt në rrjete joprivate. VPN-ja mund të kërkojë konfigurim, për shembull, për të hyrë në
emailin e punës. Ky cilësim shfaqet kur VPN-ja është konfiguruar në iPhone, duke ju mundësuar ta
aktivizoni ose ta çaktivizonin VPN-në. Shikoni “Network” në faqen 173.

170

Kapitulli 32

Settings