iPhone - Cilësimet për aplikacione

background image

Cilësimet për aplikacione

Shihni kapitujt e tjerë për informacion mbi cilësimet për aplikacione. Për shembull, për cilësimet
në Safari, referojuni Kapitulli 7, “Safari,” në faqen 75.

178

Kapitulli 32

Settings