iPhone - Siri

background image

Siri

Me Siri, ju mund të veproni me telefonin tuaj iPhone thjesht duke kërkuar dhe VoiceOver mund
t'ju lexojë juve përgjigjet e Siri-t. Për informacion, shikoni Kapitulli 4, “Siri,” në faqen 40.