iPhone - Meloditë individuale të zileve

background image

Meloditë individuale të zileve

Ju mund të caktoni melodi zilesh për individët në listën tuaj të kontakteve për identifikim akustik
të telefonuesit. Ju mund të blini melodi zilesh nga iTunes Store në iPhone. Shikoni “Blerja e
muzikës, librave audio dhe zileve” në faqen 122.