iPhone - Mbështetja për TTY

background image

Mbështetja për TTY

Ju mund të përdorni një kabllo adaptuese iPhone për TTY (që shitet veç në shumë zona) për të
lidhur iPhone me një pajisje TTY. Shkoni te www.apple.com/store (mund të mos disponohet në të
gjitha zonat) ose kontaktoni me shitësin tuaj lokal të Apple.
Lidhja e iPhone me pajisje TTY: Shkoni te Settings > Phone dhe aktivizoni TTY dhe më pas lidhni
iPhone me pajisjen tuaj TTY duke përdorur adaptuesin iPhone për TTY.

Kur TTY është i aktivizuar në iPhone, ikona e TTY shfaqet në shiritin e gjendjes në pjesën
e sipërme të ekranit. Për informacione rreth përdorimit të një pajisjeje të veçantë TTY, shihni
dokumentacionin që shoqëron pajisjen.