iPhone - Madhësia minimale e fontit për mesazhet elektronike

background image

Madhësia minimale e fontit për mesazhet elektronike

Për të rritur mundësinë e leximit, ju mund të vendoseni madhësinë minimale të fontit për
mesazhet elektronike në e madhe, shumë e madhe ose gjigante.
Vendosja e madhësisë minimale të fontit të mesazheve elektronike: Shkoni te Settings > Mail,
Contacts, Calendars > Minimum Font Size.

Cilësimi Large Text anulon këtë madhësi minimale të tekstit.

166

Kapitulli 31

Accessibility