iPhone - Printimi

background image

Printimi i një dokumenti

AirPrint përdor rrjetin tuaj Wi-Fi për të dërguar punë printimi me valë drejt printerit tuaj. iPhone
dhe printeri duhet të jenë në të njëjtin rrjet Wi-Fi.
Printimi i dokumenteve: Prekni , , ose (në varësi të aplikacionit që përdorni), më pas
prekni Print. Zgjidhni një printer dhe opsionet e printimit, më pas prekni Print.

Shikimi i gjendjes së një printimi

Double-click the Home pastaj prekni Print Center.

Aplikacioni Print Center shfaqet si aplikacioni më i fundit gjatë printimit të një dokumenti. Pulla në
aplikacion tregon se sa dokumente janë në radhën e printimit.

Nëse po printoni më shumë se një dokument, zgjidhni printimin përkatës për të parë një
përmbledhje të gjendjes.

Anulimi i një printimi:

Klikoni dy herë butonin Home prekni Print Center, zgjidhni printimin
(nëse po printoni më shumë se një dokument), pastaj prekni Cancel
Printing.

29

Kapitulli 3

Elementaret

background image

Kërkimi

Ju mund të kërkoni shumë aplikacione në iPhone, duke përfshirë Contacts, Mail, Calendar,
Music, Messages, Notes dhe Reminders. Mund të kërkoni një aplikacion individual, ose të gjitha
aplikacionet bashkë.