iPhone - Notifications

background image

Notifications

Notification Center shfaq të gjitha sinjalizimet tuaja në një vend, duke përfshirë sinjalizime për:

Telefonatat e humbura dhe mesazhet zanore

Â

Email i ri

Â

Mesazh i ri teksti

Â

Reminders

Â

Ngjarjet e kalendarit

Â

Kërkesat për miqësi (Game Center)

Â

Aplikacioni Weather

Â

Aplikacioni Stocks

Â

Shfaqja e Notification Center: Zvarrisni poshtë nga kreu i ekranit. Lëvizni listën për të parë
sinjalizime shtesë.

Edhe sinjalizimet shfaqen në ekranin e bllokimit, ose shkurtimisht në pjesën e sipërme të ekranit
kur përdorni iPhone. Ju mund të shihni të gjitha sinjalizimet aktuale në Notification Center.

Shumë aplikacione, si p.sh. Phone, Messages, Mail dhe App Store, mund shfaqin një pullë
sinjalizimi në ikonën e tyre të ekranit kryesor me një numër (për të treguar objektet në ardhje)
ose një pikëçuditje (për të treguar se ka një problem). Nëse këto aplikacione përmbahen në
një dosje, pulla shfaqet mbi dosje. Një pullë me numër shfaq numrin gjithsej të objekteve të
cilave nuk i keni hedhur ndonjë sy, si p.sh. thirrjet hyrëse, mesazhet e emailit, mesazhet tekst dhe
aplikacionet e përditësuara për shkarkim. Një pullë me një shenjë pikëpyetje tregon një problem
me aplikacionin.

Reagimi ndaj një sinjalizimi në
Notification Center

Prekni sinjalizimin.

Reagimi ndaj një sinjalizimi në
ekranin e bllokimit

Rrëshqitni ikonën e shfaqur në sinjalizimin djathtas.

Heqja e sinjalizimeve nga
Notification Center

Prekni

, më pas prekni Clear.

Vendosja e opsioneve për njoftimet Shkoni te Settings > Notifications.

32

Kapitulli 3

Elementaret

background image

Twitter

Hyni në llogarinë tuaj Twitter (ose krijoni një llogari të re) te Settings për të mundësuar "Tweet"
me bashkëngjitje nga aplikacioni i mëposhtëm:

Camera ose Photos—me foto

Â

Safari—me faqe interneti

Â

Maps—me një vendndodhje

Â

YouTube—me video

Â