iPhone - Lidhja e një sensori

background image

Lidhja e një sensori

Nike + iPod i bazon të dhënat e tij stërvitore te një sinjal që merr nga një sensor (i cili shitet
veçmas) të cilin ju ia bashkëngjisni këpucës. Herën e parë që ju nisni një seancë stërvitjeje, ju
kërkohet të aktivizoni sensorin tuaj, i cili lidh automatikisht sensorin me iPhone. Ju mund të
përdorni gjithashtu cilësimet e Nike + iPod për të lidhur një sensor me iPhone.

Nike + iPod mund të lidhet vetëm te një sensor në çdo herë. Për të përdorur një sensor të
ndryshëm, përdorni cilësimet e Nike + iPod për të lidhur me sensorin e ri.

144

background image

Lidhja e sensorit tuaj me iPhone: Bashkëngjitjani sensorin këpucës suaj, më pas shkoni te
Settings > Nike + iPod > Sensor.

Lidhja me një sensor tjetër me
iPhone

Shkoni te Settings > Nike + iPod > Sensor dhe prekni Link New.