iPhone - Regjistrimi

background image

Regjistrimi

Kryerja e një regjistrimi: Prekni ose shtypni butonin qendror në kufjet e iPhone. Prekni ose

për të ndaluar regjistrimin, ose shtypni butonin qendror në kufjet e iPhone.

Përshtatja e nivelit të regjistrimit

Lëvizni mikrofonin më pranë ose më lart nga ajo që po regjistroni. Për cilësi
më të mirë regjistrimi, niveli më i lartë në matësin e nivelit duhet të jetë
mes –3 dB dhe 0 dB.

Luajtja ose heshtja e sinjalit të
nisjes/ndalimit

Përdorni çelësin e iPhone Zile/Heshtje. Në disa zona, efektet zanore për
Voice Memos dëgjohen edhe kur çelësi Zile/Heshtje është vendosur në
heshtje.

Përdorimi i një aplikacioni tjetër
gjatë regjistrimit

Shtypni butonin Home dhe hapni një aplikacion. Për t'u kthyer te Voice
Memos, prekni shiritin e kuq në pjesën e sipërme të ekranit.

141