iPhone - Dëgjimi i një regjistrimi

background image

Dëgjimi i një regjistrimi

Luajtja e një regjistrimi: Prekni , prekni një memo, më pas prekni . Prekni për të vendosur në
pauzë.

Shkurtoni ose riemërtoni

regjistrimin.

Dëgjoni regjistrimin.

Bashkëngjitni regjistrimin

në një email ose mesazh

teksti.

Zvarrisni për të kapërcyer

në çfarëdo pike.

Kaloni mes altoparlantit dhe receptorit.

Kalimi në një pikë çfarëdo në një
regjistrim

Zvarritni kokën e luajtjes përgjatë shiritit të kohëmatjes.

Dëgjimi përmes altoparlantit të
inkorporuar të iPhone në vend të
marrësit

Prekni Speaker.

Shkurtimi i një regjistrimi

Prekni

pranë regjistrimit, më pas prekni Trim Memo. Zvarrisni skajet e

fushës audio, më pas prekni për ta paraafishuar. Rregullojeni nëse është
e nevojshme, më pas prekni Trim Voice Memo për ta ruajtur. Pjesët që
shkurtoni nuk mund të rikuperohen më.