iPhone - Luajtja e videove

background image

Nisja nga fillimi

Nëse videoja përmban kapituj, zvarrisni kokën e luajtjes përgjatë shiritit të
kohëmatjes deri në fund në të majtë. Nëse nuk ka kapituj, prekni . Nëse
keni parë më pak se 5 sekonda të një videoje, hapet videoja e mëparshme
në bibliotekën tuaj.

Kalimi te një kapitull specifik (nëse
ka)

Prekni , më pas zgjidhni një kapitull.

Kalimi në kapitullin e mëpasshëm
(nëse ka)

Prekni , ose shtypni butonin qendror në kufjet e telefonit tuaj iPhone dy
herë shpejt.

134

background image

Kalimi në kapitullin e mëparshëm
(nëse ka)

Prekni , ose shtypni butonin qendror në kufjet e telefonit tuaj iPhone
tre herë shpejt. Nëse keni parë më pak se 5 sekonda të një videoje, hapet
videoja e mëparshme në bibliotekën tuaj.

Prapavajtja ose paravajtja e shpejtë Prekni dhe mbani prekur ose .

Ndalimi i shikimit të një videoje

Prekni Done.

Zgjedhja e një gjuhe tjetër audio
(nëse ka)

Prekni , më pas zgjidhni një gjuhë nga lista Audio.

Shfaqja ose fshehja e titrave (nëse
ka)

Prekni , më pas zgjidhni një gjuhë, ose Off, nga lista Subtitles.

Shfaqja ose fshehja e titrave (nëse
ka)

Shkoni te Settings > Video.