iPhone - Shtimi dhe redaktimi i kontakteve

background image

Shtimi dhe redaktimi i kontakteve

Shtimi i një kontakti në iPhone: Prekni Contacts dhe prekni . Nëse nuk është i dukshëm,
sigurohuni që nuk po shikoni listën e kontakteve të LDAP, CalDAV ose GAL.

Heqja e një kontakti

Te Contacts, zgjidhni një kontakt dhe pastaj prekni Edit. Uluni poshtë dhe
prekni Delete Contact.

Shtimi i një kontakti nga tastiera
numerike

Prekni Keypad, futni një numër, pastaj prekni

. Prekni Create New

Contact ose prekni “Add to Existing Contact” dhe zgjidhni një kontakt.

Regjistroni një pushim të vogël (dy
sekonda) në një numër

Prekni

, më pas prekni Pause. Një ose më shumë pauza mund të

kërkohen nga një sistem telefonik, për shembull përpara formimit të një
numri të brendshëm të centralit. Çdo pauzë shfaqet si presje kur ruhet
numri.

Futja e një pauze të gjatë në një
numër

Prekni

, më pas prekni Wait. Shfaqet një pushim i gjatë si pikëpresje kur

ruhet numri. Gjatë thirrjes, iPhone pushon kur arrin pikëpresjen dhe pret
derisa të prekni Dial për të vazhduar.

Shtimi te kontaktet i numrit të
telefonit të një telefonuesi të fundit

Prekni Recents dhe pastaj prekni

ngjitur me numrin. Më pas prekni

Create New Contact ose prekni “Add to Existing Contact” dhe zgjidhni një
kontakt.

Redaktimi i informacionit të kontaktit: Zgjidhni një kontakt dhe pastaj prekni Edit.

Shtimi i një fushe të re

Prekni

Add Field.

Shtimi i emrit të përdoruesit Twitter
te një kontakt

Prekni

Add Field, më pas prekni Twitter.

Ndryshimi i një etikete fushe

Prekni etiketën dhe zgjidhni një tjetër. Për të shtuar një etiketë të re, shkoni
deri në fund të listës dhe prekni Add Custom Label.

Ndryshimi i ziles së celularit ose
ziles së sms-së për kontaktin

Prekni fushën e ziles së celularit ose sms-së, më pas zgjidhni një tingull të ri.
Melodia e parazgjedhur vendoset te Settings > Sounds.

131

Kapitulli 24

Contacts

background image

Heqja e një artikulli

Prekni

, më pas prekni Delete.

Caktimi i fotoje te një kontakt

Prekni Add Photo ose prekni foton ekzistuese. Ju mund të bëni foto me
kamera ose të përdorni një foto ekzistuese.
Për të importuar foto nga profilet Twitter të kontakteve tuaja, shkoni te
Settings > Twitter. Hyni në llogarinë tuaj në Twitter, më pas prekni Update
Contacts.