iPhone - Vendosja e kartës SIM

background image

Vendosja e kartës SIM

Nëse ju kanë dhënë një kartë SIM për ta instaluar, instalojeni atë përpara konfigurimit të iPhone.

14

background image

E rëndësishme:

Për të përdorur shërbimet celulare nevojitet një kartë SIM kur lidheni me rrjetet

GSM dhe disa rrjete CDMA. Telefonat iPhone 4S që janë aktivizuar në rrjet me valë CDMA mund
të përdorin gjithashtu karta SIM për lidhje me një rrjet GSM, kryesisht për roaming ndërkombëtar.
Telefoni juaj iPhone i nënshtrohet politikave të operatorit të shërbimit me valë, të cilat mund
të përfshijnë kufizime për ndërrimin e operatorëve të shërbimit dhe për roaming, edhe pas
përfundimit të një kontrate minimale të kërkuar shërbimi. Kontaktoni me operatorin e shërbimit
tuaj me valë për më shumë detaje. Disponueshmëria e aftësive celulare varet nga rrjet me valë.

Vendosja e kartës SIM në iPhone 4S

Karta

mikro SIM

Mbajtësja

e kartës

mikro SIM

Kapëse

letrash

ose mjet

për nxjerrjen

e SIM

Vendosja e kartës SIM: Futni majën e një kapëseje të vogël letrash ose mjetin e nxjerrjes së
kartës SIM në vrimën e mbajtëses së kartës SIM. Tërhiqeni jashtë mbajtësen e SIM dhe vendoseni
kartën SIM në mbajtëse, siç tregohet në figurë. Me mbajtësen të drejtuar dhe kartën SIM nga lart,
rivendosni me kujdes mbajtësen.