iPhone - Shikimi i këtij udhëzuesi përdorimi në iPhone

background image

Shikimi i këtij udhëzuesi përdorimi në iPhone

Udhëzuesi i Përdorimit “iPhone” mund të shikohet në iPhone në Safari dhe në aplikacionin falas
iBooks.
Shfaq udhëzuesin e përdoruesit në Safari: Prekni , pastaj prekni iPhone faqeshënuesin e
udhëzuesit të përdoruesit.

Për të shtuar një ikonë për udhëzuesin në ekranin Home prekni , pastaj prekni “Add to Home
Screen.” Për ta parë atë në një gjuhë tjetër, prekni “Change Language” në faqen kryesore të
përmbajtjes.
Shfaq udhëzuesin e përdoruesit në iBooks: Nëse nuk keni instaluar iBooks, hapni App Store, më
pas kërkoni dhe instaloni “iBooks.” Hapni iBooks dhe prekni Store. Kërkoni për “iPhone User,” më
pas zgjidhni dhe shkarkoni udhëzuesin.

Për më shumë informacion rreth iBooks, shikoni Kapitulli 30, “iBooks,” në faqen 146.