iPhone - Vendosja e një kujtuesi

background image

Vendosja e një kujtuesi

Ju mund të vendosni një kujtues për një datë dhe kohë, për një vendndodhje, për të dyja.
Shtimi i një kujtuesi: Te Reminders, prekni , më pas vendosni një përshkrim dhe prekni Done.

Pasi të shtoni një kujtues, mund të rregulloni cilësimet e tij:

114

background image

Vendosja e një vendndodhjeje për
një kujtues

Prekni kujtuesin, më pas prekni Remind Me. Aktivizoni “At a Location” dhe
zgjidhni When I Leave ose When I Arrive, ose të dyja.
Për të ndryshuar vendndodhjen në diku tjetër përveç vendit ku jeni,
prekni Current Location, më pas prekni Choose Address dhe zgjidhni një
vendndodhje nga Contacts.
Shikoni “Mbi kujtuesit e vendndodhjes” në faqen 116.

Vendosja e një date për një kujtues Prekni kujtuesin, më pas prekni Remind Me. Aktivizoni “On a Day,” më pas

vendosni datën dhe orën kur dëshironi të kujtoheni. Kujtuesit që u ka kaluar
afati dhe nuk janë kryer shfaqen në Notification Center.

Shtimi i shënimeve në një kujtues

Prekni kujtuesin, më pas prekni Show More. Prekni Notes.

Lëvizja e një kujtuesi te një listë
tjetër