iPhone - Vendosja e orëve botërore

background image

Vendosja e orëve botërore

Ju mund të shtoni orët për të parë kohën në qytete të tjera kryesore dhe brezat e tjerë orarë
nëpër botë.
Shtimi i një ore: Prekni , më pas shkruani emrin e një qyteti. Nëse nuk e shikoni qytetin që
kërkoni, provoni një qytet kryesor në të njëjtin brez orar.

Riorganizimi i orëve

Prekni Edit, më pas zvarrisni .

Heqja e një ore:

Prekni Edit, më pas prekni

.

112