iPhone - Shkrimi i shënimeve

background image

Shkrimi i shënimeve

Shtoni një shënim: Prekni , më pas shkruani shënimin dhe prekni Done.

Përdorimi i iCloud për t'i mbajtur
të përditësuara shënimet tuaja në
pajisjet tuaja iOS dhe kompjuterët
Mac

Nëse përdorni një adresë emaili me.com ose mac.com për iCloud, shkoni te
Settings > iCloud dhe aktivizoni Notes.
Nëse përdorni një llogari Gmail ose llogari tjetër IMAP për iCloud, shkoni te
Settings > Mail, Contacts, Calendars dhe aktivizoni Notes për atë llogari.
Shikoni “iCloud” në faqen 17.

Krijimi i një shënimi në një llogari
specifike

Prekni Accounts dhe zgjidhni llogarinë, përpara se të prekni për të krijuar
shënimin.

Caktimi i llogarisë së parazgjedhur
për shënimet e reja

Nëse prekni gjatë kohës që shikoni All Notes, shënimi krijohet në
llogarinë e parazgjedhur që zgjidhni te Settings > Notes.

110