iPhone - Kërkimi i shënimeve

background image

Kërkimi i shënimeve

Ju mund të kërkoni tekstin e të gjitha shënimeve tuaja.
Kërkoni për shënime: Ndërsa shikoni një listë shënimesh, lëvizni poshtë për të lëvizur në majë të
listës dhe për të zbuluar fushën e kërkimit, më pas prekni në fushë dhe shkruani atë që kërkoni.

Gjithashtu mund të kërkoni shënime nga ekrani Home i iPhone. Shikoni “Kërkimi” në faqen 30.